รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505074028นางสาวเกศินี ปั้นแจ้งอรุณ
249505074325นายวิภาส ม่วงศิริ
349505070109นายนนทชัย สุขสำราญ
449505070174นางสาวภาวินี เกตุคำ
549505074168นางสาวนุรดารี โสอุดร
649505074127นางสาวธัญวรรณ ศรีจันทรา
749505074283นางสาววรรณรักษ์ วรรณพงษ์
849505074242นางสาวราชาวดี ตั้งชัยรัตน์
950505070040นางสาวกัลยรัตน์ เลือดพระปฐม
1050505070057นางสาวขนิษฐา มฤคสนธิ
1150505070354นางสาวอุ้มพร ฉัตรศรี
1250505070370นางสาวขวัญประภา บุญเกิด
1350505070412นางสาวณัฐพร ภัทรเกษวิทย์
1450505070446นางสาวธานิพา แก้วพวง
1550505070495นางสาวนิสา ไพศาลสมสุข
1650505070503นางสาวเนตรนภา บุตรวงษ์
1750505070594นางสาวศิริพร พิมพ์บูลย์
1850505070644นางสาวอัญญรัตน์ เตชะพันธุกุล
1950505070339นางสาวอาริยา กิริยานนท์
2050605070106นางสาวพทรวรรณ เสลาวรรณ์
2150505070388นางสาวชลลดา พงษ์ทอง
2250505070537นายพลากร เหมแดง
2350505070362นางสาวกนกวรรณ แกล้วหาญ
2450505070297นางสาวศศิธร ทวีสินชวรัตน์
2550505070230นางสาวละอองทราย โกมลมาลย์
2650505070164นายปรีชา อ่อนวงศ์
2750505070123นางสาวธัญญ์นรี เจริญพงศ์ธนกุล
2850505070099นางสาวชาลินี เปลื้องนาผล
2950505070453นางสาวนงคราญ ป้องแถว
3050505070024นางสาวกนกวรรณ พรงาม
3150505070156นางสาวปภังกร นิ่มสุข
3250505070313นางสาวสุติมา ฤทธิโชติ
3350505070073นางสาวชลธร ณ ลำปาง
3450505070263นางสาววิลัยภรณ์ สภาพันธ์