รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505070216นายวรชัย เจริญค้า
250505070289นางสาวศศิธร เมาะราษี
350505070404นายชูเกียรติ กิตติทวีวัฒน์
450505070487นายนิรวิทธ์ สิระวิทยาวานิช
550505070321นางสาวอมรรัตน์ เพชรวงศ์
650505070461นางสาวนิชนันท์ ส่งศรี
7515050700043นางสาวเพชรลดา ประสงค์ผล
8515050700167นางสาวอมรรัตน์ ทิพชรา
950505070545นางสาวรติยา ลววณิชพงศ์
10515050700035นางสาวชนาธิป วงษ์สุวรรณ
11515050700142นางสาวธัญรดา ทองคำ
12515050700282นางสาวมุกดา แก้วประเสริฐ
13515050700357นางสาวสมพร สะดวก
14515050700324นางสาวกุหลาบ รองแก้ว
15515050700266นายสามารถ สุทธิวรานนท์
16515050700092นางสาวศุภลักษณ์ แซ่ตัง
17515050700050นางสาวรัตน์ศิริ จริตธรรม
18515050700100นายปกรณ์ศักดิ์ แสงอาภา
19515050700175นางสาวณัฐกาญจน์ โตจุ้ย
20515050700399นางสาวปัญจพร สีมา
21515050700126นางสาวปทิตตา จิตร์ทาทราย
22515050700241นางสาวจุฑามาศ ธีระวัฒนชัย
2350505070610นายแทนไท คำลือ
24515050700316นางสาวสุกัญญา สมรูป
2550505070107นางสาวณัฎฐิญา อำนวยการ
26515050700159นางสาวสิริบุญ ปั้นขาว
27515050700290นายณัฐกิตต์ ผดุงเกียรติสรร
2849505074101นางสาวทศพร อรรถพร
2950505070628นายอดิศร ทองอุดม
30525050700125นางสาวณปภัช แจ่มผล