รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515050700209นายเอกรินทร์ ชูประดิษฐ์
2525050700067นางสาวสกาวเดือน รักบ้าน
3525050700091นางสาวอารียา อุดกัน
4525050700109นางสาวธัญลักษณ์ ตวงสิทธินันท์
5525050700125นางสาวณปภัช แจ่มผล
6515050700381นางสาวนงลักษณ์ พลับใจบุญ
7515050700308นางสาวศุทธินี ณ นคร
8515050700068นางสาวศิริพร ศรมณี
9525050700174นางสาวกิตติยา จันทรักษ์
10525050700182นางสาวนงลักษณ์ อินทร์แบน
11525050700208นางสาวศิรประภา อัครมั่นคงวณิช
12525050700646นางสาวดวงสุดา เหมจินดา
13525050700117นางสาวชนกานต์ ผิวพรรณ
14525050700521นางสาวพรสุดา พรหมเมตตา
15525050700026นางสาวธารารัตน์ ยิ้มสร้อย
16525050700018นางสาวอธิษฐาน โพธิ์เนียม
17525050700133นางสาวธนธรรม์ คำเคน
18525050700190นางสาวนารีรัตน์ ก๋าแก้ว
19525050700638นางสาวกิตติยา เมืองประทุม
20525050700554นางสาวพิชชานันท์ สิทธิกุลชัยโย
21525050700224นางสาวสุนิสา คชรัตน์
22525050700752นางสาวชัญญา สร้อยงาม
23525050700547นายธนาคาร วนพฤกษา
24525050700166นางสาวนิลเนตร ฮามธรรมา
25525050700711นางสาวแก้วขวัญ วิริยะยอดยิ่ง
26525050700158นางสาวปาลิตา ทับทิมทอง
27525050700687นางสาวนพรัตน์ แซ่ลู่
28525050700240นายอัศวนนท์ มณีม่วง
29525050700265นายจิรวัฒน์ อาจเจริญ
30525050700679นางสาวมัทสริน สุขศรี
31525050700513นางสาวมณธิชา ศรีภูมิ