รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525050700059นางสาวปรางค์ทอง พัฒนรักษ์
2535050700231นางสาวธัญญารัตน์ ช้างแดง
3535050700272นางสาวปทิตตา ศรีรื่นเริง
4535050700595นางสาวอังคณา ช่างเหล็ก
5535050700496นางสาวพรศิริ มหาศรีทะเนตร
6535050700421นายจักรพันธ์ ชนประเสริฐ
7535050700553นางสาววิชุดา ศักดิ์พิทักษ์
8535050700108นางสาวกุลนรินทร์ คำมะลุน
9535050700215นางสาวธนภรณ์ สีงามดี
10535050700306นางสาวพรประภา โพสิทธิ์วิญญู
11535050700462นางสาวนับจันทร์ จักขุเรือง
12535050700264นางสาวนิศารัตน์ นิ่มมา
13535050700470นางสาวนุชรีย์ รุ่งเรือง
14535050700504นางสาวเพ็ญนภา ติษยางกูร
15535050700587นางสาวอนุสรา อุดหนุน
16535050700017นางสาวกันต์ฐิตา มณีรัตน์