รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535050700322นายวสันต์ น้อยอำแพง
2545050700065นางสาวอำไพ เผื่อนพงษา
3545050700321นายจุลทัศน์ เจียมจรุงใจ
4545050700412นายวุฒิพงษ์ ยุทธภิรัตน์
5545050700479นางสาวอัจจิมา บุญทรงเจริญ
6545050700206นายธนพงษ์ แซ่ตั้ง
7545050700248นายมารุต มาเมืองกล
8545050700453นางสาวอมรรัตน์ แซ่ย่า
9545050700263นางสาวสุนันทา มหาสุวรรณ
10545050700487นางสาววิภาดา รัตน์ด้วง
11545050700396นางสาวปราพร จำนงค์
12545050700172นางสาวชนิตา เกียรติบำรุงกุล
13545050700156นางสาวเขมวณิช ชาดีกรณ์
14545050700180นางสาวณัฐชนก โสภณกิตยาภรณ์
15545050700461นางสาวอรนฤมล ตั้งจิตโชคชัย
16545050700362นางสาวน้ำทิพย์ สร้างคำ
17545050700230นางสาวน้ำผึ้ง ตันเจริญ
18545050700289นางสาวสุรีรัตน์ ทองด้วง
19545050700313นางสาวกมลวรรณ เกิดบางกา