รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545050700354นางสาวนพภัสสร รูปสูง
2555050700395นางสาวอุไรรัตน์ โพศรี
3565050700048นางสาวสุชาณัฐ วงษ์ลิขิตเลิศ
4565050700139นายภานุวัฒน์ ถลีรัชตพันธ์
5565050700246นางสาวศศิธร บวรภโรทัย
6565050700410นางสาวนวพร ไทยภักดี
7565050700337นางสาวชนณิกาณ เสียงดี
8565050700493นางสาววรรณนภา บุญมูล
9565050700121นางสาวภณิตา วรรณศรี
10565050700402นายธนพล พุ่มสาลี
11565050700394นางสาวณิชชรีย์ วงศ์วสิษฐ์
12565050700469นางสาวปุณยนุช เดชหิรัญชาติ
13565050700295นางสาวกาญจนา หมื่นพระโกฎดี
14565050700436นางสาวบุญพิทักษ์ อินทรวิเศษ
15565050700717นางสาวศิริขวัญ วงศ์จันทา
16565050700378นายฐากูร ต่อเจริญสุทธิผล
17565050700584นางสาวศุภนุช จอนรบ
18565050700600นายพินิจ ดำเกิงตระกูล
19565050700709นางสาวธมลวรรณ โพธิ์พันธ์
20565050700626นางสาวสายสุรีย์ เลื่อนดวงวัฒนา
21565050700642นางสาวรุจิกาญจน์ ปัญจะชล
22565050700675นางสาวศิรดา รสานนท์
23555050700619นายคงชลัช แจ่มใส
24555050700627นายณัฐชนน กองเพิ่มพูล