รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585050700335นายณัฐพล เมฆดี
2585050700590นายพงศธร หวังธาตวากร
3585050700582นางสาวนวพร นวนสอาด
4585050700459นายวรณัฐ ภู่นภานนท์
5585050700079นางสาวดวงกมล เผือดผ่อง
6585050700228นางสาวอิสราภรณ์ บุญอินทร์
7585050700053นางสาวชุลีพร แสงระวี
8585050700269นางสาวอรวรรณ ให้วงศ์กูล
9585050700251นางสาวสุชาดา เมืองใหญ่
10575050700088นายพุฒิพล เลิศปรีชาภักดี
11585050700509นายสิทธิโชค เกษแกมจุฑามาศ
12585050700319นางสาวจินต์จุฑา อายุวัฒนะ
13585050700095นางสาวธัญญาพร อุดมดี
14575050700468นางสาววรรณวิภา บัวแก้ว