รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149501034117นายเจษฎา โลกัตถจริยา
2094850103011นายคมสันต์ นาคนาคา
350501030196นางสาวจิราภรณ์ น่วมเจริญ
450501030238นางสาวชลดา ปทีปะปาณี
550501030295นางสาวณัฐจรีย์ คุณาฤทธิพล
650501030311นางสาวดรุณี เงาศรี
750501030394นางสาวธีรดา พัฒจันทร์
850501030428นางสาวนริศราวรรณ ดีรักษา
950501030485นางสาวนิภารัตน์ โพธิจักร
1050501030527นางสาวบัณฑิตา สำเร็จผล
1150501030543นางสาวบุพผา น้อยสุข
1250501030550นางสาวบุหงา สอนนอก
1350501030600นางสาวปาริชาติ ใจรักษ์
1450501030717นางสาวมรกต แซ่โง้ว
1550501031061นางสาวเสาวณีย์ นิ่มทอง
1650501031079นางสาวเสาวรส ห้องทองแดง
1750501031103นางสาวอมรรัตน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา
1850501031129นางสาวอรอนงค์ แป้นกลม
1950501031152นางสาวอังสุคนธ์ พิมพันธ์
2050501031178นางสาวนันทิกาญจน์ คมโนภาส
2150501031202นางสาวพรนลี สิทธิอมฤตราชัย
2250501030014นางสาวกนกวรรณ กลิ่นมาลา
2350501030063นายก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์
2450501030089นางสาวกัลยานี เสนคุณ
2550501030121นางสาวกิติยา พิมพ์เดช
2650501030816นางสาวลัดดาวัลย์ ปั้นประสาท
2750501030899นางสาววิไลพร เหลืองศิริวัฒนา
2850501030923นางสาวศิริพร สีหายัก
2950501030949นางสาวศุทธินี บัวภา
3050501030964นายสาธิต กลิ่นหอม
3150501030972นางสาวสิตา คงจำปี
3250501031012นางสาวสุดารัตน์ สนจิตร
3350501031020นางสาวสุธาทิพย์ วงศ์ไชย
3450501031046นางสาวสุพรรษา ลุขพล
3550501030154นายคณิต ชัยสงค์
3650501030659นางสาวพิมพ์พร เลิศอำไพ
3750501030709นางสาวมนัสสา มะโนรัตน์
3850501030741นางสาวมาย นิ่มเรือง
3950501030402นายธีรพงษ์ รัตนกรแก้ว
4050501030170นางสาวจรรยารัตน์ ระวังดี
4150501030345นางสาวทิพวรรณ ช่างหล่อ
4250501030444นางสาวนารินทร์ ล้วนแก้ว
4350501030519นายบดินทร์ ธาราธิษฐาน
4450501030576นายปภพ ทวีโชคอนันต์
4550501030766นางสาวยุพิน นามวงศ์
4650501030048นางสาวกฤษณา กลิ่นระคนธ์
4750501030055นางสาวกวินนา ปรัชญาวาทิน
4850501030261นางสาวฐิตตา สิงห์มณี
4950501030303นายณัฐพจน์ กุลสถาพรชัย
5050501030352นายธนพล วงศ์ประสิทธิ์ศรี
5150501030493นางสาวนิษฐา อังศุพิสิฐ
5250501030584นายปรเมษฐ์ พัฒนการุณย์วงศ์
5350501030592นางสาวปรารถนา ใจนวน
5450501030683นางสาวภัทราภรณ์ พูลกอง
5550501030774นางสาวโยษิตา ลุนอิน
5650501030857นายวราวุธ วิชัยศร
5750501030907นางสาววีรยา สุวรรณรัตน์
5850501030915นางสาวศิรินภา ทอนชัย
5950501030931นางสาวศิริพรรณ เอกชัย
6050501031053นายสุภัทร์ชัย กล้ากลางสมร
6150501031186นางสาวไอยรา ไกยเดช
6250501031095นางสาวอนุธิดา พันธ์สอาด
6350501031038นางสาวสุธิดา ดอนหมื่นศรี
6450501031004นางสาวสุชารัตน์ อ่อนคำ
6550501030980นางสาวสิริกานต์ ปัญจะชล
6650501030865นางสาววริสา พันธุ์มณี
6750501030824นางสาววงศ์วดี กาญจนวรินทร์
6850501030725นางสาวมัฐฑริกา สอนงาม
6950501030626นางสาวพรพรรณ หนูรักษา
7050501030501นางสาวนุชสรา สีลาธรรม
7150501030451นางสาวนารีรัตน์ นะเรนรัมย์
7250501030337นางสาวทิพวรรณ ทองคำ
7350501030287นางสาวฐิติพร สมบูรณ์
7450501030220นายฉัตริน ทิพย์รักษา
7550501030097นางสาวกาญจนา พงษ์กร
7650501030022นางสาวกนกวรรณ ชาครีย์รักษ์
7750501030535นายบุญเสริม รังสิริภาณุวัฒน์
7850501030956นางสาวศุภิวา พจน์สมพงส์
7950501030758นางสาวมุกระวี พลอยสีขำ
8050501031160นางสาวอัจฉรา อัมพวัน
8150501030873นางสาววัชราภรณ์ ชูสงค์
8250501030477นางสาวนิชาพิชญ์ เพชรเจ้ย
8350501030139นางสาวกุสุมา ทองต้ง
8449501030016นางสาวกนกพรรณ เสือโห้