รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150501030105นางสาวกานต์ธีรา ผลาผล
2515010300983นางสาวอิศราภรณ์ มงคล
3515010300462นางสาวนุชสรา ผิวอ่อน
4515010300835นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่คู
5515010300843นางสาวจารุวรรณ ภูกองทุ่ง
6515010300892นายสุรศักดิ์ ตุลาทิพากุล
750501030360นายธนพิพัฒน์ วิริยาลัย
850501031145นางสาวพัชวิภักดิ์ มูลิกา
9515010300553นางสาวธัญญานิตย์ วรสาร
10515010300991นางสาวณฐพร อิ่มมาก
11515010300637นายสรสิช ปาลคำ
12515010301064นายณัฐพร ขาวผ่อง
13515010300959นางสาวขวัญเกล้า มะลุลี
14515010301007นางสาวหัทยา ญาณสะอาด
15515010300868นางสาววิรุทัย อิทธิฤทธิ์ไพศาล
16515010300819นางสาวยุวดี บุญมาเลิศ
17515010301056นางสาวเกษร รูปพรม
18515010300413นางสาวอัมพิกา จันตา
19515010300132นางสาวอัสมา เต็มใจ
20515010300298นางสาวรัชดา เสนาวิน
21515010301072นางสาวพลอยสีรุ้ง ตันติแพทยางกูร
22515010300165นางสาวจุฑามาศ วงศ์สุวรรณธร
23515010300215นางสาวมุกดา ลักษณะวรรณกุล
24515010300850นายภูรินท์ ฑีฆะโภวรรณ
25515010300470นายภานุรักษ์ สีสวย
26515010300611นางสาวสิริอร เฉยชิต
27515010300488นายปิยะพงศ์ พงศ์การุณ
28515010300041นางสาวจีรนุช คมขำ
29515010300496นางสาวพรอุมา ผลแจ้ง
30515010300074นางสาวชมพูนุท แสงทองดี
31515010300512นางสาวราตรี อะฮีร์
32515010300082นางสาวชุดาพร สมนาค
33515010300173นางสาวฐานิษา อัศวะวรกุล
34515010300587นางสาววีราภรณ์ นุ่มมณี
35515010300025นางสาวขจรพรรณ แก้ววังน้ำ
36515010300124นางสาวทรงพร เงินสูงเนิน
37515010301015นางสาววราพร พวงเรือนแก้ว
38515010300686นางสาวหัทยา ใจชุ่ม
39515010300975นางสาวปัทมา คำโส
40515010300199นางสาวพัชรินทร์ พันธภาค
41515010300694นางสาวจุฑารัตน์ ทิมาบุตร
42515010300603นางสาวเสาวลักษณ์ พงษ์ศักดิ์ขจร
43515010300967นายชัชชาลี มิลินทสูต
4450501031236นายวรพล พัวพงศกร
45515010301114นายอรรถสิทธิ์ พลเสน
46515010300645นางสาวพนมพร คะเนนิล
47515010301023นางสาวเพชรรัตน์ หมื่นแก้ว
480448501030440นางสาววรรณภา แซ่เฮ้ง
49525010301063นางสาววาสนา วาปีเน