รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150501030188นางสาวจิดาภา ศศินรากุล
2525010300024นางสาวขัตติยา นามแสง
3525010300032นายเขมทัศน์ บำรุงกิจ
4525010300560นางสาวธนาภรณ์ พุทธวารีกานต์
5525010301089นางสาวศิราภรณ์ พุ่มจิ๋ว
6525010300156นางสาวจันทิมา ช้อยอนุรักษ์
7525010300289นางสาวธนนันทร์ จันทร์สิริทรัพย์
8525010300321นางสาวมนสิชา ศศิธร
9525010300339นางสาวโสภิศา พรหมดวง
10525010300776นางสาวธัญญาพร เจริญพรสมบัติ
11525010300826นายพนา ตฤณกานน
12525010301162นางสาวปรียาภรณ์ วุฒินราพร
13525010301238นางสาววัชรินทร์ ทองสุข
14525010301253นางสาวธนัชชา เจนกระโทก
15525010301220นางสาวอรชา จารุวรานนท์
16525010300172นางสาววันวิสาข์ อินทร์กลั่น
17525010300446นางสาวศติศา แป้นน้อย
18525010300859นางสาวพรไพลิน เธียรศิริพิพัฒน์
19525010300933นางสาวปวีณา แสงสงคราม
20525010301345นางสาวสาวิณี พันธุ์สถิตย์
21525010301436นางสาวกรรณิกา เทนสิทธิ์
22525010301444นางสาววรกานต์ กับกิว
23525010301014นางสาวมลฤดี ชีระรมย์
24525010300909นางสาวอัจฉราพร สีคำ
25525010300396นางสาวรัตติยา สิทธิสมบูรณ์
26525010300875นางสาวยลดา กาญจนชัยสิทธิ์
27525010301428นางสาวสรัลนุช อัตถวิบูลวงศ์
28525010300404นางสาวนัฐศรา เผือกหวาน
29525010300891นางสาวสุธาทิพย์ สุขประเสริฐ
30525010300438นางสาวกัญชพร โชคไชย
31525010300453นางสาวณัฐยา อินทะโพธิ์
32525010300966นางสาวณัฐธิดา วินัยกุลนิรัตน์
33525010301295นางสาวสุภาพร อ่องธรรมกุล
34525010300636นางสาววชิรา ใสสอาด
35525010300263นางสาวหทัยชนก เกษมวิลาศ
36525010300362นางสาวสุวาณีย์ สุทธิวิเศษ
37525010300206นายธนรัตน์ สิทธิพล
38525010300818นางสาวสมพิศ พินยา
39525010301410นางสาวพรนภัส รักษาทรัพย์
40525010301402นางสาวอภิวรรณ เหลืองเทียมทอง
41525010301246นางสาวกฤติกา วิเศษหมื่น
42525010300149นางสาวรสรินทร์ ล้อมเนตร
43525010300057นางสาวกุลภรณ์ บุญสิทธิ์
44525010301311นางสาวกนกวรรณ แก้วแกมทอง
45525010300164นางสาวสุภามาศ คงไพรสันต์
46525010300511นางสาวดลยา ชินสมุทร
47525010300867นางสาวกมลรัตน์ ไกรนุยะฉันท์
48525010301477นางสาวอนิสรา กันยารัตน์
49525010300123นางสาวฐิติรัตน์ กิตติกุลภัควัฒน์
50525010300701นางสาวอมรรัตน์ สุขทรัพย์
51525010300305นางสาวอังคณา วงษ์ศิริศักดิ์
52525010301212นางสาวศิรินทิพย์ ขจรกลิ่นมาลา
53525010301048นางสาววัชรี ทับเมือง
54525010301063นางสาววาสนา วาปีเน
55525010300529นางสาวปรินทิพย์ พลพิทักษ์
56525010300958นางสาวธนวรรณ จตุพรวาที
57525010300669นางสาวกัญญลักษณ์ จิรัฐกิตินันท์
58525010301188นางสาวภัทรนันทน์ ตันอารีย์
59525010300651นางสาวอรอุมา ปรีวิชัย
60525010301469นางสาวพรพิกุล พิงโคกกรวด
61525010301147นางสาวอมรรัตน์ สีคัตทะนาม
62525010301352นางสาวอุษา คงหอม
63525010300198นางสาวณัฐฐินันท์ เซี่ยมเอคู
64525010300602นางสาวพรรณณารา สระแก้ว
65525010300768นางสาววนาลี เศารยะโศภิต
66525010300420นางสาวจินตหรา รัตนเกื้อกูล
67525010300370นางสาวพิชชาพร เลิศเกียรติปีติ
68525010301337นางสาวสุปราณี หัตถดล
69525010300297นางสาวนีรชา อมรศิลป์