รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525010300628นางสาวรพีพรรณ เอี่ยมปริก
2515010300926นางสาวอนุสรา อินทสระ
3535010300585นางสาวพัชรพร ศรีบุญ
4535010300593นางสาวภัทรศยา คำนาค
5535010300544นางสาวนัสรินทร์ อินทรธวัช
6535010300056นางสาวชมรวี ตลอดพงษ์
7525010301287นายปฐมพงษ์ แก้วโสธร
8535010300189นางสาวนภาพร ทิวารักษ์
9535010300197นางสาวปาริตา มานมนูญ
10535010300213นางสาวกรชนก รงค์บัญฑิต
11535010300221นางสาวกิตติยา วิทยานารถไพศาล
12535010300783นางสาวประภัสสร สดสุ่น
13535010300833นางสาวเพ็ญพักตร์ ไสวศรี
14535010301187นางสาวรัชนีกร บุญเพ็ง
15535010301203นายวงศธร อุ่ยตระกูล
16535010300163นางสาวอารีย์วรรณ ซื่อตรง
17535010300296นางสาวชลิดา แนบเนียนการ
18535010300924นางสาวประภัสสร มากพานิชย์
19535010301526นายนรวร หนูสอน
20535010301534นางสาวนุสรินทร์ สังสวัสดิ์
21535010300494นายดนัย วงษ์ยีเมาะ
22535010301005นางสาววรรณิศา ทวีเกษม
23535010301476นายอิทธิไชย แซ่ตั้ง
24535010300247นางสาวเกศรินทร์ แซ่เล้า
25535010301450นางสาวอมรรัตน์ มานะศุภกานต์
26535010301484นางสาวอุทุมพร ประเสริฐเจริญกิจ
27535010300148นางสาวชุติกาญจน์ อิสริยะ
28535010300932นางสาวปานวาด หัสเสม
29535010301195นางสาวลดาวัลย์ จงเลี่ยมกลาง
30535010300965นางสาวพัชรี ศรีสัน
31535010301229นางสาววิภา รุ่งโรจน์สกุล
32535010300486นางสาวดนยา แสงไชย
33535010300437นางสาวนภัสนันท์ เกียรติกุลธรรม
34535010300205นางสาวพัชรี ทรัพย์กลิ่น
35535010300312นางสาวณัฐชยา กนุตจารีกุล
36535010300908นางสาวรวีวรรณ เหล่าฤทธิ์
37535010301120นางสาวอุไรรัตน์ อธิปิไขย์
38535010300767นางสาวเบญจมาศ อาสาเเข็ง
39535010301518นางสาวนงลักษณ์ ประดิษฐาน
40535010301377นางสาวอนิสา เปียปิยะ
41535010301062นางสาวสุพัตรา ถินมานัตย์
42535010300841นางสาวภคินี เบญจศรีสุวรรณ
43535010300668นางสาววรรณพร เหล่ามูล
44535010300601นางสาวรุ่งอรุณ คณิสาร
45535010300718นางสาวนวพร พวงคำ
46535010300957นางสาวพลอยพรรณ ไพรเรืองกิจ
47535010301260นางสาวศิริวรรณ จิตราวุฒิพร
48535010300973นางสาวเพลินพิศ แซ่ลิ้ม
49535010300460นางสาวจันทร์จิรา คร้ามอยู่
50535010300155นางสาวบัว จันทศูนย์
51535010301161นางสาวประภัสสร พูลเกษม
52535010300940นางสาวพลอยปภัส ศุภฤกษ์ชัยวัชร์
53535010300817นางสาวพัชรี ศรีสิงห์
54535010301245นางสาวศรัญญา บุญภา
55535010300684นายอนุชิต ภูบุญลาภ
56535010301559นางสาวฐนวรรณกมล สาลี
57535010301013นางสาวเวธนี อาภาเกียรติคุณ
58535010300700นางสาวนฤมล พ่วงภู่
59535010300452นางสาวณัฐกฤตา สุขสินธ์
60535010301252นางสาวศศิธนา จินตพัฒนากิจ
61535010301468นางสาวอรกานต์ นิธิกุลพรพิศาล
62535010301567นายวัชรกร พลตรี