รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535010301088นางสาวอรุโณทัย ช้อนทอง
2535010301344นางสาวสุรัตนา กิจสงวน
3535010301179นางสาวสริตรดี โรจนรัตน์
4545010300089นางสาวเจนจิรา ดวงศรี
5545010300113นางสาวชลธิชา นาคสมบูรณ์
6545010300170นางสาวณัฐพร เพชรนาค
7545010300162นางสาวณัฐชญา ขันธะประโยชน์
8545010300832นางสาวปิยนาถ คำเจริญ
9545010300873นายพฤกษ์ ถิรพงศ์พัฒนา
10545010300899นางสาวภัทรียา วงศ์สุวัฒน์
11545010301541นางสาวภรวรัณ เฉลิมกิตติชัย
12545010301566นางสาวปวีณ์รัตน์ ศิริยทรัพย์
13545010300964นายปารุส ขันขวา
14545010300972นางสาวพรทิพย์ ผลสุวรรณ
15545010300154นางสาวฑิฆัมพร ผินสุวรรณ์
16545010300279นางสาวกนกอร แซ่ปึง
17545010300774นางสาวธัญชนิต เชิงศักดิ์ศรี
18545010301285นายวรปรัชญ์ ศักดิ์เกษมวงศ์
19545010300857นางสาวพรพิมล บุสสุวรรณโณ
20545010301459นางสาววิภาวี เพชรหลายสี
21545010301475นางสาวศิริรักษ์ สนทอง
22545010301491นางสาวสุขทวี จำลอง
23545010301368นายศหวรกรณ์ น้ำใจดี
24545010300303นางสาวขนิษฐา ยาใจ
25545010300352นางสาวจารุวรรณ นุชเสม
26545010300394นางสาวจุฬารัตน์ ชัยชุมภู
27545010300816นายปฏิภาณ ชีวาพัฒน์
28545010301632นางสาววันทนี ทะรินทร์
29545010301681นางสาวอาภาวรรณ สนั่นทุ่ง
30545010301053นางสาวศิริกาญจน์ จันที
31545010300444นางสาวณัฐวรรณ เอมบำรุง
32545010301673นางสาวอภิสรา หอมเกษร
33545010301111นางสาวสุพัตรา กลิ่นศรีสุข
34545010300550นางสาวนิโลบล มีวัฒนะ
35545010301467นางสาวศศิธร ฉวนศรี
36545010300808นางสาวนันท์นพัต ชูติยานันท์
37545010300048นายจิรพันธ์ เพ็งสมบุญ
38545010301301นายวรุฒ สรรพสิริกุลชัย
39545010301418นางสาวเมทิกา ลิขิตบวร
40545010301442นายวิทวัฒน์ เลาะเด
41545010301574นางสาวมาริษา เอี่ยมอาษา
42545010300683นายรัตนชัย ดิสโร
43545010300907นางสาวเมธิสา ขุนหอม
44545010300295นางสาวกิตติยา พวงแก้ว
45545010300428นางสาวณัฐฐา เลิศสง่า
46545010300766นางสาวธฤษวรรณ วัดจัง
47545010300493นางสาวพชรพร ล่วงเขตต์
48545010300527นางสาวธัญญารัตน์ สาระวดี
49545010301095นางสาวสรัญญา นกพลับ
50545010300055นางสาวจิรพันธ์ มูลพันธ์
51545010301269นางสาวรุ่งนภา ธรรมอาภา
52545010301392นางสาวอามีนา ฉิมวิเศษ
53545010300097นางสาวชนิกา นุชประเสริฐ
54545010300386นางสาวจุฑารัตน์ วัดสาทร
55545010300923นางสาวนันทภัทร ทาฟู
56545010300949นางสาวปวีณา ไชยวุฒิ
57545010301038นางสาววิริญจ์ ชูแก้ว
58545010301434นางสาววัลลภา ยะมาภัย
59545010300931นางสาวเบญจมาศ วิชัยวงค์
60545010301525นางสาวชมพูนุท เสรีรักษ์
61545010300725นางสาวพรรษรัตน์ สรอนงคเวทย์
62545010300410นางสาวณัฐชาห์ สารฤทธิ์
63545010300477นางสาวขนิษฐา อัมรินทร์
64545010301228นางสาวเยาวภา จาระณะ
65545010301012นางสาววารุณี ศรีบุญรัตน์
66545010300378นางสาวจิรญา ขันลุย
67545010301152นางสาวสุรีรัตน์ พุทธสาวงค์
68545010300535นางสาวเธียรธิดา แก้วกระจ่าง
69545010301640นางสาววิสสุตา วงศ์ตระกูล
70545010300758นางสาวธรรมาพร ปัญญาธนวรรต
71545010301004นางสาวภัทราพร เล็กเลอสินธุ์
72545010300584นางสาวปภาวี จุฑาวรรธนะ
73545010301129นางสาวสุภาวดี อินทรสูต
74545010300329นางสาวแคทรียา ช่วยชาติ
75545010301137นางสาวสุมิตตา ศิริมาจันทร์
76545010301244นางสาวสุธาทิพย์ เฉลิมเสรีกุล
77545010301384นางสาวอัญชลี จิรชยารุ่งโรจน์
78545010300790นางสาวธัญสิรี กิตติยาภรณ์สกุล
79545010301731นางสาวตตินนา สิทธิศักดิ์