รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555010301961นางสาวสิริมา ศรีบพิธไพศาล
2545010301699นายปรุ่งเกียรติ สุขสดเขียว
3565010301028นางสาวภูษิตา ชื่นสมบูรณ์
4565010301036นางสาวเมธินี ชั่งอ่อง
5565010301044นางสาวเมรี่ ทองสาดี
6565010301069นางสาววรรณพร สุทินทอง
7565010301168นางสาวศศิวรรณ เสฏฐวิทย์
8565010301176นางสาวศิริวรรณ ท่อนคำ
9565010301192นางสาวสิริพัชร ขันทอง
10565010301218นางสาวสุพรรณิกา พร้อมญาติ
11565010301242นางสาวอนงค์นาถ แปแพ
12565010301259นางสาวอภิรุจี จันทะแพน
13565010301291นางสาวปรียาภา เต๊ะเชาว์
14565010301382นายวีรพงษ์ เชาว์ไทย
15565010301432นางสาวสุทธิดา หน่อสีดา
16565010301440นางสาวสุภาวิณี พรหมดีราช
17565010301457นางสาวสุวารี นามสุข
18565010301465นางสาวหฤทัย จิรายุเจษฎา
19565010301473นางสาวอชิรญา ฟ้าภิญโญ
20565010301754นางสาวนพวรรณ ยุ่นประยงค์
21565010301788นางสาวอภิชญา สุคนธ์
22565010301796นางสาวจุฑามาศ สุวรรณประพิศ
23565010301515นายธเนศ บุตรี
24565010300855นางสาวนิศารัตน์ ปิยะนนทร์
25565010300160นายชัยรินทร์ จิตพิพัฒน์สกุล
26565010301622นางสาวกถามุข คงนิสบัน
27565010300053นายก่อซาลี นามเทวี
28565010300061นางสาวกัลยรัตน์ อนุกูลเรืองรุ่ง
29565010300152นางสาวชลลดา ภุมมาลา
30565010300194นายณภัทร์ จินตธรรม
31565010300228นายณัฐนนท์ สีหสกุล
32565010300244นางสาวดลพร ขุนทอง
33565010300277นางสาวทิพยวัลย์ ขอบขำ
34565010300285นายธนพนธ์ ศาตศิลป์
35565010300343นางสาวกรกนก ผลจันทร์หลาก
36565010300434นางสาวฉัตรชนก สงประเสริฐ
37565010300467นางสาวฐิตะกุล ฉวนศรี
38565010301564นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยเชษฐ์
39565010301580นางสาวอลิสา อติภัทรโกศล
40565010301606นางสาวสุธิดา แซ่ลิ้ม
41565010301598นางสาวรุ่งทรัพย์ อารีย์
42555010301383นางสาวสิรภัทร สารอินจักร์
43565010300525นายธนากร ศูนย์กลาง
44565010300541นางสาวนฤมล สุพร
45565010300558นางสาวนวรัตน์ รักสวน
46565010300566นางสาวนัฐกานต์ สนธิ์เศรษฐี
47565010300582นางสาวนิติกานต์ ขุนเสถียร
48565010300616นายปกรณ์ วิโรจน์ศิรศักดิ์
49565010300632นางสาวปรียานันท์ ชัยศรี
50565010300657นางสาวพรชนก อินทร์เจริญ
51565010300749นายพุฒิพงศ์ แสงสุรีย์
52565010300756นางสาวภัทรพร บุญยงค์
53565010300772นางสาวภัทรภร ฉัฐโชติกร
54565010300814นางสาวนริศรา วรรณวงษ์
55565010300905นายปรัชญา จารุเรืองไพศาล
56565010300921นางสาวปาวิสา ทองศรี
57565010300954นางสาวพรนัชชา อธิคมบัณฑิตกุล
58565010300988นางสาวภัครินทร์ ทิพย์สุขุม
59565010301671นางสาวรสริน ฉันทะวิริยะกิจ
60565010301689นางสาวสุชัญญา จงประเสริฐ
61565010301697นางสาววรัญญา แสงวิมาน
62565010301705นางสาววิมลสิริ โศภาวชิราสิริ
63565010300103นางสาวขวัญฤทัย รุจนโสภาวงศ์
64565010300970นางสาวเพชรไพลิน แก้วจรัส
65565010301747นางสาวชนาพร คุ้มลาภ