รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575010301506นางสาวเปรมภรณ์ เจริญเรืองวงศ์
2575010300433นางสาวกรรณิกร มีละกูล
3575010301621นายเอกพล สุขใส
4575010301480นายปรมัตถ์ ดีแสน
5575010301571นางสาวสุธิดา เลิศปรีชา
6575010301654นางสาวพิมพ์นภัท พัชราพงศ์ศักดา
7575010301464นายธนเทพ ยิ้มละมัย
8575010300987นายนพัตธร ต่ายสกุลทิพย์
9575010300847นางสาววิมลรัตน์ เทพวิบูลย์
10575010301340นางสาวปาจรีย์ ไชยพิชิต
11575010301258นายภูมิพัฒน์ เขียวเข้ม
12575010301035นางสาวสุชานรี ฤทธิบูรณ์
13575010300938นางสาววารีรัตน์ ศีลเกียรติศักดิ์
14575010300391นางสาวลักษิกา เสงี่ยมงาม
15575010301316นายสมัชญ์ ก๋งแก่น
16575010300920นางสาวบารมี เที่ยงสันเทียะ
17575010300573นางสาวเฌอริน ฮาวาระ
18575010300193นายณัฐวุฒิ ปรีชาสุชาติ
19575010300599นางสาวเบญจวรรณ ทองใบเล็ก
20575010300052นางสาวกมลวรรณ สาฤทธิชัย
21575010300094นางสาวกาญจน์อาภา สีนวลจันทร์
22575010301605นางสาวอมรรัตน์ ดวงแก้ว
23575010300136นางสาวจันทร์จิรา โคตวัน
24575010300268นางสาวโยษิตา พึ่งเนตร
25575010300524นายปรินทร์ พรหมขัติแก้ว
26575010300656นางสาวปิยฉัตร ฤทธิ์ธงชัยเลิศ
27575010300888นายอัครเดช อัครพัฒนากูล
28575010300292นางสาวน้ำฝน เมืองมา
29575010301134นางสาวสุทธิตา วงศ์มั่น
30575010300706นางสาวพินทุสร เฉยชิต
31575010300839นางสาวขนิษฐา เพียรงาน
32575010300458นางสาวเจนจิรา ชุ่มชาติ
33575010301647นางสาวเบญจภัทร บัวแก้ว
34575010300979นายนพคุณ สุวัตธกุล
35575010301415นายวรพล ขันธุลา
36575010301357นางสาวอริษา โคลาสก้า
37575010301514นางสาวพาฝัน ชาลีงาม
38575010300508นายณัฐพล สาวนายน
39575010300409นางสาวนันทิชา แสงอรุณทวี
40575010300748นางสาวสุวิมล ฮกชุน
41575010301373นางสาวชุติมณฑน์ พิมพ์พันธุ์
42575010300425นางสาวชลัยกร เพียรบัณฑิต
43575010301365นางสาววิรันยา ท่วงที
44575010300946นางสาวณัชชา ปรอดโปร่ง
45575010300243นางสาววาสนา ศิวิลัย
46575010300821นายวรากร เจริญไพศาลวุฒิ
47575010300649นางสาวปัทมา จงดู
48575010300557นายธิติพัทธ์ รัศมีจาตุรงค์
49575010300730นางสาวน้ำทิพย์ วีระพันธ์
50555010301946นางสาวศรัญญา เจียงภูเขียว
51565010300863นายบรรลุ สอนสมยุค