รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1539050500278นางสาวทิพยวรรณ ทองมั่ง
2539050500294นางสาววิจิตรา ชัยวร
3529050500295นายสัณศวัฒน์ เพ็ชร์ประกอบ