รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1529050500113นางสาวภณิดา นีละมัย
2539050500054นางสาวประทุม นิยมเกตุ
3549050500194นางสาวสุนิสา ชินพีระเสถียร
4549050500335นายนิติพัฒน์ ทองจารุกิตติ์
5549050500376นายTSHERING CHOPHEL
6549050500152นางสาวปิยวรรณ รัตนมณี
7549050500368นายTSHERING PHUN
8549050500210นางสาวกัญญรัตน์ สุขสมัย