รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1569050500259นางสาวฐิตินันท์ หล้ารอด
2569050500184นายสุวพัชร จรรยา
3569050500127นายพีร์ สุทธิชาติ
4569050500234นายรณชัย เรืองปัญญาวุฒิ