รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448505100371นางสาวภัทราพร คำมูล
20448505100165นายทศพล อ้นพา
30448505100199นางสาวนงลักษณ์ สมิตมงคล
40448505100017นายกฤษฎา นาคเงิน
549505100229นายพลากร ศรีเจริญ
649505100252นายวชิระ แซ่ลิ้ม
749505100286นายวัชรพงศ์ รุ่งชมคำ
849505100351นายสมภพ ม่วงจินดา
949605106209นางสาววรางค์ภรณ์ รุ่งเผ่าพันธ์
1049505106358นายเอกวิทย์ วิกสิตเจริญกุล
1149505108024นางสาวกมลวรรณ ลิ่มดุลย์
1249505108164นางสาวจุฑาพร สุขรี
1349505108255นายชานนทร์ เตชะศิลปภักดี
1449505108412นางสาวนารี ทองศรี
1549505108453นางสาวเบญจรงค์ ม่วงกล้วย
1649505108578นางสาวพาฝัน แก่นโส
1749505108917นายสุทธิโชค บุบผาตระกูล
1849505108958นางสาวสุภา พลอยสมบูรณ์
1949505109022นางสาวอโณทัย ยิ่งยง
2049505100153นางสาวธิติมา คงชัย
2149605101218นายภาสกร จันทรสีมา
2249605101408นางสาวฉัฐธยาน์ จันทร์ไพร
2349505100328นางสาวศรันญา เสมอศรี
2449505100344นายสมพล คงเดชอดิศักดิ์
2549505104189นางสาวเธียรดี ลักษมัน
2649605101465นางสาวกัลยา เลิศวัฒนามงคล
2749505100377นายสิทธิพล ชมบุญ
2849505100401นางสาวพนิดา เหมวันต์
2949505104221นางสาวนัซมี เจ๊ะโว๊ะ
3049505104239นางสาวนิภาพร ชื่นบุบผา
3149505104254นางสาวพรพรรณ องอาจเชาว์เลิศ
3249505104270นายพิชิต ศักดิ์วรชาติ
3349505104338นางสาวรสสุคนธ์ พิศวงปราการ
3449505104361นายวสันต์ วัฒนาวงค์พานิช
3549505104395นางสาววิลาสินี แจ่มนิยม
3649505104403นางสาววิไลพร พันธุ์ประดิษฐ์
3749605101085นางสาวฑิกกรี หมั่นทำ
3849605106076นายณพัฒน์ศักย์ รัตนจิตต์
3949605106092นางสาวศุฐิพรรณ์ ศรีจันทะจร
4049505104437นางสาวสกุลตลา พันชี
4149505104023นางสาวกัตติกา ศิลปรัศมี
4249505104056นางสาวจารุณี โฉมงาม
4349505104064นายจิรวัฒน์ เฟื่องวรรธนะ
4449505104080นายชนะวัฒน์ พุทธิวาณิชย์
4549505104114นางสาวช่อผกา อรรฆภัทรโฆษิต
4649505104171นายธานินทร์ ฤกษ์คง
4749505104213นายธนกฤต กุลอมรธนบดี
4849505104247นางสาวปานกมล ศรีพิพัฒน์
4949505104262นางสาวพลอย แซ่ตั้ง
5049505104452นายสิทธิศักดิ์ ศรีเสริมรัตน์
5149505104460นางสาวสิริวรรณ เสาวรส
5249505104494นายอภินันท์ จันทร์งาม
5349505100070นางสาวเฉลิมขวัญ มากจริง
5449505100088นางสาวชญานิศ โพธิ์หลำ
5549505100187นายนฤดม อภิวิรุฬห์ทรัพย์
5649505100203นายปิติพงศ์ แก้วกำเหนิดพงษ์
5749505104296นายพุทธพงษ์ ตันสกุล
5849505104072นายจีรพัฒน์ ภู่พันรบ
5949505104106นายชลธิศ ปัญญาประทีป
6049505104130นางสาวฐิติพร กะดามัน
6149505100211นางสาวพรหมพร ว่องขเจน
6249505100237นางสาวภัทราวรรณ อ่อนแสง
6349505100278นายวรวรรธน์ มนยุวเจริญ
6449505100294นางสาววัลญา สมวัฒน์
6549505100302นายวีรบูรณ์ ศักดิ์อมตพันธ์
6649605101309นายกฤษดา หวังสุวรรณโชค
6749505100013นายกีรนันท์ รอดมณี
6849505100021นายเกียรติพงษ์ อรัญคีรี
6949505104353นางสาววรรณภา คชวรรณ์
7049505104411นายวีรยุทธ ไชยธงรัตน์
7149505104445นางสาวมินธ์ญดา อ่อนนุ่ม
7249505104478นางสาวสุพัตรา สวัสดิ์มงคล
7349505100047นายจินดา รอดฟ้า
7449505108859นายสาทิศ แช่มสายทอง
7549505109139นางสาวอุบลวรรณ สืบวงศ์
7649505108339นายณัฐวัฒน์ อยู่สุข
7749505108834นายสราวุฒิ มีปาน
7849505108974นางสาวสุภาวดี นาคลดา
7949505108933นางสาวสุนันท์ มีมุสิทธิ์
8049505108883นายสิทธิพงษ์ สัญจะโปะ
8149505109071นายอภิสิทธิ์ จันทพันธ์
8249505109147นายเอกวุฒิ เงินประยูรยศ
8349505109014นางสาวหัสยา ลาภพิพัฒน์
8449505108347นางสาวณัฐสินี กาบบัวลอย
8549505108313นายณัฐพงศ์ บุญนำ
8649505108818นางสาวศุภวรรณ คุ้มครอง
8749505108297นายณรงค์ศร ศักดิรามินทร์
8849505108115นางสาวขวัญลออ นวลละออง
8949505108370นางสาวฑิฆัมพร พลอยงาม
9049505108511นางสาวปุณิกา เจียมทอง
9149505108552นางสาวพรสวรรค์ สุริยกานนท์
9249505108644นางสาวมธุลดา หักทะเล
9349505108131นายจตุพล เกตุนาง
9449605104212นายพรชัย ภูมิสัตย์
9549605104428นายสุรเสกข์ บัวมณี
9649505106044นายจตุพร ขาวผ่อง
9749605106225นางสาวเพลินทิพย์ ชัยวงศา
9849605106316นายสิทธิกร รวมธรรม
9949605106431นายอุดร กลับชม
10049505106192นายภิญโญ มะลิทอง
10149605104287นายวันชัย บุษราคำ
10249505108230นางสาวชลพัชร พวงน้อย
10349505108123นายคณิต อเนกบุญสม
10449505109121นายอาลี แวดือเร๊ะ
10549505109055นายอภิชัย พระโสภา
106114850505041นายพงษ์พันธ์ เชี่ยวพานิชย์
107114850505011นายชินภัทร์ นุชอำพันธุ์
10849505104320นายรณชัย วิเลปะนะ
109114850505012นางสาวรุ่งนภา ชวาลิต
110114850505026นางสาวอุษา รัตนวลี
11150605120398นางสาวสุญาดา ภมรบุตร
11250605121016นางสาวกติยา เกตุหอม
11350605121024นายกฤษฎา แซ่ตั้ง
11450605121032นางสาวกัลยกร เพ็งวึก
11550605121065นายไกรศร สมเพ็ชร
11650605121081นางสาวโชติมา ศรีผ่อง
11750605121099นางสาวฑิมพิกา ไชยเสนหาร
11850605121131นางสาวนฤมล การะนุต
11950605121164นางสาวเบ็ญจรัตน์ รักวิจิตรศิลป์
12050605121172นายปรัชญา มั่นสุวรรณ
12150605121206นายเลอวิทย์ นาครัตน์
12250605121230นางสาวศิรินธร เผือกลาดพร้าว
12350605121263นายสิทธิชัย สุดใจ
12450605120083นายณัฐพงษ์ รักเกียรติภาคภูมิ
12550605120224นายพรชัย โรจนวงศ์ไพศาล
12650605120372นายสันติภาพ อ้วนศิริมงคล
12750605121222นางสาววิภาวี ฉิมบุญอยู่
12850605121289นางสาวสุธิดา ดวงพิมาย
129114850505025นางสาวศุทธินี ตันพาณิชย์
130114850505017นางสาวจันทิมา ศรมยุรา
13150605121354นายเอกลักษณ์ แซ่ตั้ง
13250605121339นายอาทิตย์ ใจนิ่ม
13350605121313นางสาวอรุณี สวนสระน้อย
13450605121297นางสาวสุมาลี บุญเยี่ยม
135516051200058นางสาวนวภรณ์ ลันสุชีพ
136516051200074นายอดิศักดิ์ คำน้อย
137516051200090นายภีรศักดิ์ ต้องกมลวัฒน์
13850605121149นางสาวกชพร ศรีคำเขษม
13950605121123นางสาวนงเยาว์ ผมงาม
14050605121156นางสาวนิติพร ชูโชติ
14150605121248นางสาวศิริรัตน์ ทาเวียง
14250605121396นางสาวโศจิรัตน์ แก้วเนิน
14350605121347นายเอกรัตน์ แก้วอ่วม
144114850505044นางสาวกนกพร กาซำ
14550605120422นายอัศวิน พันธุ์ทรัพย์
146516051200108นายสรรพาวุธ มีวรรณภาค
147516051200132นายสิทธิโชค พ่วงกล่ำ
148516051200223นางสาวสุดารัตน์ กระฉอดนอก
149516051200272นายนฤเทพ จารุรัตน์เจริญ
150516051200280นายนวพล เอื้อเชิดกุล
151516051200322นายอาณาจักร อาจหาญ
152516051200389นายปิยะพงษ์ วงศ์ศิลป์
153516051200397นางสาวภิญรัตน์ ผุดวัฒน์
154114850505020นายศรุท แหวนทอง
15550605121271นายสุชาติ วงศ์สุนทร
156516051200199นายวุฒิชัย จุลมานะ
157516051200306นายต่อสกุล ศรีประสาธน์
158516051200041นางสาวเนตรทราย แก้วมาผา
15950605121057นายศรีวิชัย ปรัตถจริยา
160516051200215นายนิติเทพ รุจิชัย
161516051200157นายนัฐพล เตจ๊ะวันดี
162516051200256นางสาวอภิญญา สื่อเฉย
163516051200025นายชัยรัตน์ เนียมนุช
16450605121040นางสาวกาญจนี ชาวท่าทราย
16550605120331นายวีรนัย ปรัชญาพงศ์เทพ
16650605120117นายธเนศ มงคลบุตร
16750605120141นายธีรวุฒิ นิลเหลือง
16850605120109นายดิศราพงษ์ วิเศษปักษา