รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505108321นางสาวณัฐยา สารวงษ์
249505106010นายกฤษณะ ศรนรินทร์
349505106069นางสาวจุฑารัตน์ มีมานะ
449505106200นายวสันต์ ศรีมาลัย
549505106333นายอาทร พิลาชัย
649505104304นายภาสกร ผลเกิด
749505108222นางสาวชนิตา ทรงประวัติ
849505108065นายกัมพล มานะจิตต์
949505108289นางสาวฐิติรัตน์ แผลงศร
1049505106127นายไตรรัตน์ ทัพสุวรรณ
1149505106150นางสาวนฤมล บุญเพ็ง
1249505106218นายวัชระ จิระปฐมไท
1349505106283นายสิริพงศ์ อดุลยฤทธิกุล
1449505106291นายสุขุม ปรัชญาชัยพิมล
1549505108073นายกิตติ ฉิมมา
1649505108891นางสาวภิริดา ผาธรรม
1750605120257นายพิศาล โพธิ์ศรี
1850505120068นางสาวดวงใจ โพธิ์มณี
1950505120043นายณวรา รักเศรษฐกิจ
2050505120084นายทรัพย์สินชัย คงบุญช่วย
2150505120100นายธนวัฏ ศรีเพชร
2250505120167นางสาวบุษบง บุญถึง
2350505120282นางสาววณิชชา แย้มทุ่ง
2450505120308นางสาววาริษา เชิดชู
2550505120365นายสุภวัสส์ เชยโสภณ
2650505120456นางสาวกนกวรรณ สาระอาภรณ์
2750505120506นางสาวจุฑาทิพย์ วิทยาวัฒนชัย
2850505120548นางสาวทิฐิรัตน์ อิทธินนท์มงคล
2950505120571นายธาดา ชมศิลป์
3050505120597นายธีรไนย วิชยเลิศสิริ
3150505120621นางสาวนารีรัตน์ คงกระโทก
3250505120639นางสาวนิดาวรรณ อนันต์ไพศาลสิน
3350505120696นายพิพัฒน์ ทัศนา
3450505120712นายพุฒิกร มารอด
3550505120761นายวรวัฒน์ จิวะมาวิน
3650505120118นายนัฐวุฒิ บุญโกศล
3750505121066นายธีระพงศ์ เปรมมานุพันธ์
3850505121090นายบรรยงค์ เกียรติจินดารัตน์
3950505121199นายวสันต์ บุญกะยะ
4050505120845นางสาวสุพรรณิการ์ โยมศิลป์
4150505120159นางสาวบุศรา สุขสงวน
4250505120233นางสาวภูษิตา แก้วตาทิพย์
4350505120340นายสิริเดช รุ่งแสงชล
4450505121298นางสาวน้ำฝน รุ่งสว่าง
4550505120449นางสาวอุษณี เนียมสุวรรณ
4650505121033นางสาวโชคอุมา ศรีตะพัสโส
4750505121025นางสาวจิราภา สุวรรณรัษฏากร
4850505121058นายณัฐพงศ์ เสนาลักษณ์
4950505121074นางสาวนภสร รักษาแก้ว
5050505120670นางสาวพรนิภา ถาแก้ว
5150505120837นายสิทธิกร โห้ฉ่ำ
5250505120852นายอนิวัฒน์ นาเมืองรักษ์
5350505120803นายวีรศักดิ์ เจียรพาณิชย์พงศ์
5450505120779นายวรวุฒิ ตั้งพระคุณ
5550505120647นางสาวประภัสสร สมบรรจบ
5650505120555นางสาวทิพย์รัตน์ วงศ์สมุทร
5750505120316นางสาววิไลวรรณ หมั้นมา
5850505120266นายรวี แย้มสรวล
5950505120209นายพงศ์วิทย์ สุคนธมาลาภรณ์
60516051200082นางสาวภรณ์ทิพย์ วิละรัตน์
6150505120373นางสาวสุภษี ดวงใส
6250505120811นายศักดา ใจเที่ยง
6350505120746นายภูวดล อ่วมสอาด
6450505120662นางสาวพรธิมา ศรีวงสา
6550505120613นายนัฐพล วอนเผื่อน
6650505120589นายธาตรี พิบูลธนาวนิช
6750505120563นายธนพล ลัดดากลม
6850505120522นางสาวโชติมณี บุตรเจียมใจ
6950505120480นางสาวกิตติยา เพิ่มพระพร
7050505121256นายอดิศร กิยะแพทย์
7150505121157นายพิสิฐ วานิชพิทักษ์
7250505121249นางสาวเสาวรส บุญฉาย
73516051200298นางสาวพจมาน ขานกระโทก
74516051200413นางสาวเอสินี แปงต่อม
7550505120381นางสาวอภิรดี จินดานุ
76526051200107นายอภิชาติ ตรีชัย
77526051200206นางสาวพรธิดา รัตนสนธิ์
78526051200354นางสาวสุดารัตน์ เชียงกา
79526051200438นางสาวสุทธินัน คำภีระ
80526051200487นายณรงค์ฤทธิ์ เพิ่มพูน
81516051200371นางสาววชิราภรณ์ พรมโสภา
82516051200405นางสาวปริศนา วงษ์นิล
83516051200231นางสาวอธิษฐาน เขียวทอง
84516051200355นางสาวนัฐฐาวดี ระไวกลาง
8550505120605นางสาวนวภัทร สุอินทร์
8650505121272นางสาวกัณฐิกา ศรีแก้ว
87526051200388ส.อ.อภิวัฒน์ กุลภิรักษ์
88526051200032นางสาวทิพมาศ แก่นแดง
89526051200297นายเกียรติศักดิ์ ภู่โต
90526051200156นายธีรวัฒน์ แดงรักษา
9152605127126นายภาณุพงศ์ ชอบมาก
9252605127142นางสาวสุภาภรณ์ นพคุณ
9352605127019นางสาววิรัญญา สายจันทา
9452605127050นายทรงยศ สกุลพรพิพัฒน์
9552605127068นางสาวชุติมา ทรงไทย
9652605127076นางสาวชุตินันท์ ทรงไทย
9752605127084นายอดิเรก รอดทอง
9852605127092นางสาวนริสรา แก้วปาน
99526051200057นางสาวมาริษา บัวชุลี
100526051200214นายทองคำ จุอ่อน
101526051200289นางสาวหทัยชนก ไชยพิมพ์
102526051200396นางสาวมาศนภา บรรเทาทุกข์
103526051200065นางสาววรารัตน์ แก้วพิชัย
104526051200271นางสาวปาริฉัตตก์ เสาวมล
105526051200420นางสาวสรารัย รังสิมันต์
106526051200313นายณัฐพัชร์ โพธิเก่งฤทธิ์
107526051200040นางสาวบัว โทมดอน
108526051200222นายภวิศ สุบรรณวงศ์
109526051200412นายวรชัย วงศ์เผ่าพันธุ์
110526051200016นางสาวจุฑามาศ พลอยสีอุไร
111526051200255นางสาววราพร ทีอุทิศ
112526051200495นายวิศรุต เอี้ยงประโคน
11350505120324นายวิษุวัต ศรีอรุณลักษณ์
114516051200249นางสาวรัตนาพร จากนอก
11550505120258นางสาวเยาวเรศ คงสุนทร
116526051200461นางสาวลักษณา สวัสดี