รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150505120787นางสาววัชรินทร์ จิตรเสรีพงศ์
250505120928นางสาวมาริษา บุญมา
350505120902นายทรงพล พิทักษา
4525051200141นางสาวมัณฑนา มณีพงศ์
5525051200562นางสาวสุนิสา ยงศรีปัญญฤทธิ์
6525051200620นายอธิวัฒน์ พละกาพ
7525051200570นางสาวอรวรรณ จันทร์แก้ว
8525051200398นางสาวธนันต์ญดา สุวพรวิรกานต์
9525051200489นางสาวลักคณา ศรีแสงธรรม
10525051200695นางสาวปาริฉัตร เมธาประเสริฐ
11525051200943นางสาวจันทร์จิรา บานแย้ม
12525051200976นางสาวมนพร ตรีสินทรัพย์
13525051200711นางสาวอาศยา มานะกิจ
14525051200505นางสาวนนทิยา สมันเลาะห์
15525051200067นางสาวทัศนีย์ แก้วอุไร
16525051200331นายกฤษ นันทชัยบัญชา
17525051200059นางสาวชมพูนุท พุ่มสาลี
18525051200455นายชาคร เกียรติชัยดำรง
19525051200760นางสาวณัฐชา อ่อนวงษ์
20525051200661นางสาวมณฑกาญจน์ ธนะสีรังกูล
21525051200034นางสาวจันทร์นภา มาแดง
22525051200778นายวีกิจ ชมญาติ
23525051200448นางสาวสุภาภรณ์ ศรีตั้งรัตนกุล
24525051200737นายชลทัศน์ เอี่ยมวรวุฒิกุล
25525051200109นางสาวปวีนุช ธนนิศฐ์
26525051200588นายชัยรัตน์ ลีจ้อย
27525051200117นางสาวปิยะมาศ จรเสมอ
28525051200216นายธนา ต้องเชื้อ
29525051200497นางสาวมนัชญา ชิโนมี
30525051200679นางสาวกมลปวร ศรีสลับ
31525051200604นายสหรัฐ จิวระประภัทร์
32525051200513นางสาววนาลี เหล่าเกษกรรม
33525051200026นางสาวกรรัตน์ ลันสุชีพ
34525051200919นางสาวสุทธิดา นางแสน
35525051200885นายวสุธร สุทธาชีวะ
36525051200091นางสาวนีรนุช อินทะบุตร
37525051200430นายวีรสิทธิ์ วิศิษฐ์โสภณ
38525051200745นางสาวภัคฐิชา รัศมีโชติ
39525051200075นางสาวสุพรรณษา หลอมทอง
40525051200463นางสาวปิยกานต์ พุทธชื่น
41536051200379นายพีราธณัฐ คำสอน
42525051200240นางสาววัชราภรณ์ งามแสง
43536051200031นายปิยโชติ โชติรัตน์
44536051200056นางสาวพรรณราย ปวนปินตา
45536051200502นางสาวอโนทัย ลักษมีอธิคม
46536051200460นางสาวสุนารี ดิษฐนิลพงษ์
47536051200163นายเฉลิมชัย เกตุแก้ว
48536051200486นางสาวเสาวนีย์ ตาทิพย์
49536051200445นางสาวสวรรยา ไทพิทักษ์
50525051200729นางสาวดารุณี กลมแก้ว
51114850505031นายมาโนชญ์ มาลีเทศ
52525051200992นายชัยยา เสือคง
53525051200232นางสาวณัฐยา บุญทรัพย์
54525051200935นายคณุตม์ วรางค์วงศ์หิรัญ
55525051200372นายเกรียงชัย ธรรมชื่นฤทัย
56525051200208นายจิรกิตติ์ ชูสุวรรณ์
57536051200171นางสาวชุติมา อินทรวิเศษ
58536051200262นางสาวนฤมล อาชาฤทธิ์
59536051200049นางสาวพรทิพย์ นิลมะณี
60536051200114นางสาวแนนจิรา แดงคำปวง
61536051200478นางสาวสุวรรณา คะเซ็นเชื้อ
62536051200353นางสาวพัชรา เพชรช่วย
63536051200130นางสาวกัญชพร คณะศาสน์
64536051200387นางสาวภัทนฤน สุขอินทร์
65536051200254นางสาวนฤมล จันทร์อักษร
66536051200361นางสาวพิชชาพร บำรุงคุณากร
67536051200510นางสาวอรวรรณ แสงทวีป
68536051200346นางสาวพรทิพย์ ทองอยู่คง
69536051200106นางสาวดวงอัมพร ช่วงชัย
70536051200452นางสาวสุธาสินี เจริญทรัพย์