รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535051200587นายสรรพรัตน์ ชัยภัทรกิจ
2535051200645นางสาวเสาวลักษณ์ หนูทอง
3535051200660นายอภิมัญ กลั่นสกุล
4535051200033นางสาวกรรณิการ์ เขตอนันต์
5535051200512นายรณพล ประถมบุตร
6535051200751นายวสันต์ สนั่นทุ่ง
7535051200868นางสาวอังคณา มาอุ่น
8535051200975นางสาวสุกานดา เอมวรรธนะ
9535051200777นายวิศรุต ไทยส่งแสง
10535051201015นางสาวอารยา ประดุจกาญจนา
11535051201056นางสาวนริษา นนทสิทธิชัย
12535051201007นางสาวอัจฉรา เอมเปรม
13535051200801นายสุทรรศน์ ศรีศุภกิจมงคล
14535051200686นายอภิรักษ์ กิตติมาวงศ์
15535051200520นายวงศกร หอมกระจาย
16535051200454นางสาวจตุรพร ศรีพูล
17535051200694นายพรอนันต์ วันกนกกุล
18535051200942นายมนัสชัย อัครพัฒนากูล
19535051200892นางสาวปิยาพร พันธุ์ยี่
20535051200819นางสาวสุนิสา เจริญช้าง
21535051200702นายภานุพงศ์ สุภานันท์
22535051200058นางสาวจิตรลดา วงศ์กระสินธุ์
23535051200785นายศักดิ์ดาวุฒ เฉลยภพ
24535051200603นางสาวสิริกานต์ ธรรมสุนทร
25535051200991นางสาวอนุสรา สังข์จันทร์
26535051201023นายเอกสิทธิ์ ลาภเจริญ
27535051200850นายอรรถพล สังข์ทอง
28535051200983นายสุวิชา ทิพทัส
29535051200637นางสาวสุธิมา ชื่นบุบผา
30535051200538นายวัศพล จันทร์จริง
31535051200959นางสาววรัมภรณ์ ลางไธสง
32535051200678นายโอฬาร รุ่งเรืองวิริยะ
33556051200096นายประภาส สุวรรณประทีป
34556051200179นายสุรวุฒิ คงคำ
35556051200088นางสาวเบญจรัตน์ มุณีพรหม
36556051200146นางสาววชิราภรณ์ แก้วเกาะ
37556051200104นางสาวปัญญาดี ทองส่งธรรม
38556051200195นางสาวเสาวภาคย์ กาญจนอรุโณทัย
39556051210525นายอารุณ ปานทอง
40556051210244นางสาวนราทิพย์ ฉัตตะสี
41556051200294นางสาวธัญญลักษณ์ รัชตพฤกษ์
42556051210442นางสาวศิญารัตน์ พรพัฒน์อิสรา
43556051200450นายอานนท์ ภัทรมนัสกุล
44556051200369นายพีระ แซ่แต้
45556051200435นางสาวศุภรัตน์ เอี่ยมละออ
46535051200017นางสาวกชพรรณ ภู่ภัทรสินธุ์
47535051200926นางสาวเพ็ญพิชชา สถานทรัพย์
48536051200312นายนิติพล พฤกษ์เรืองกิจ
49535051200132นายปกาสิต สร้อยสน
50536051200403นายภูมิภาส ทิพย์ปัญญาวงศ์
51535051200744นายเลิศพงศ์ เพียรพัฒนกิจ
52535051200413นายบัณฑิต ติ๊บปะละ
53556051200120นางสาวลูกเกด พรหมชนะ
54556051200153นางสาววรรนิสา หวังพิทักษ์
55556051200047นายณัฐพงศ์ มนูวรโภไคย
56556051200138นางสาวลูกแก้ว พรหมชนะ
57556051200013นางสาวชนกนาถ เลื่องลือชา
58556051200286นายธรรมรัตน์ มีสุข
59556051200401นางสาววรารัญ โกมัย
60556051200302นางสาวนฤมล ดาศรี
61556051210012นายณัฐพล สายเสมา
62556051200245นางสาวขวัญตา อนุชาติ
63556051200385นายรังสิมันตุ์ ช้างเผือกสุข
64556051200211นางสาวนัฐภรณ์ พลชำนิ
65535051200652นายอเนชา เตจา
66535051200082นายเจษฎา แซ่โง้ว
67535051200389นางสาวนนทรีย์ สังข์ทอง
68535051201064นางสาวประภาพร กฤตธรรมพงศ์
69535051200496นายณัฐพงษ์ อัครนฤนาท
70535051200363นายธีรศักดิ์ มาลัยมนตรีจิตต์
71535051200074นางสาวจุรีภรณ์ จิตรดา
72535051200181นางสาวพรพิมล ธาดาบุษบง
73535051200611นางสาวสิริรัตน์ แซ่ลิ้ม
74535051200736นางสาวลัดดาวัลย์ เตวารี
75556051200161นายสมเจตน์ สวนเพ็ชร
76556051210046นางสาวสุดารัตน์ มีมานะ
77556051200419นายวราพงษ์ ปลื้มใจ
78556051200336นางสาวบุศญา ศรีนันทา
79556051210350นายภูริทัต จงท่องกลาง
80556051200351นางสาวปฐวีพร อ่ำขวัญยืน
81556051200229นางสาวศรัญญา ศรีอนันต์
82556051200237นางสาวกรกนก จิรชาญณรงค์