รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1556051200054นางสาวติยาพร สุทธิ
2556051210434นางสาววรางคณา สิงห์เล็ก
3556051210087นายกรทักษ์ เฮงเจริญอนันต์
4535051200629นางสาวสุกัญญา บุตรพรม
5535051200066นางสาวจิรภา บาลพิทักษ์
6545051200057นายฐาปกรณ์ น้อยนงค์เยาว์
7535051200967นางสาววารินทร์ ถิ่นมาลา
8545051200669นางสาวศิรินารถ เผ่าจินดา
9545051200693นายสิทธิชัย จิตรวิมาศ
10545051200719นางสาวสุวิมล ท้วมโสภา
11545051200545นางสาวภาณุมน ทองนิยม
12545051200586นางสาวภาวิณี รัชนีกร
13545051200107นางสาวกัญญาภัค พุ่มสาลี
14545051200313นายเดชาวัต บำเรอวงษ์
15545051200032นางสาวจุฑารัตน์ อาภาสุทธิรัตน์
16545051200339นางสาวญาดา วัฒนโสภณรักษ์
17545051200743นางสาวอรอนงค์ เกิดบัว
18545051200701นายสุธี วัฒนะธรรมศิริ
19545051200446นายปรมินทร์ ลีลาษัฏจรณ
20545051200271นายนพพลสิริ สุทธิประภา
21545051200784นายภาณุวัฒน์ สมุทรนาวิน
22545051200115นางสาวจันทร์เพ็ญ สมบัติสถาพร
23545051200651นางสาวศตพร ประจักษ์จิต
24545051200073นางสาวทนัญญา พุกเจริญ
25545051200065นางสาวตวงพร สัตย์ชื่อ
26545051200750นางสาวอาจรีย์ อินอ่อน
27545051200362นางสาวปาริฉัตร อุดมสิริสถาพร
28545051200172นายโชคชัย เงินสมบูรณ์ยิ่ง
29545051200883นายสาธิต พลทรัพย์
30545051200685นายสถาพร คำแสงดี
31545051200727นายอนิรุต อู่ทอง
32545051200867นางสาวศุภนิดา คุณสิน
33545051200610นางสาวมาลัย อินทร
34545051200347นางสาวณัฐวรรณ พรรทิภา
35545051200321นางสาวกนิษฐา ปักขีพันธ์
36545051200776นางสาวอิงณภัทร์ พรเกษมจิรานนท์
37545051200602นางสาวภนาพร เอื้อถาวรธรรม
38545051200636นางสาววชร พันธ์สวัสดิ์
39545051200594นางสาวพิมพ์ชนก บัวจันทร์
40545051200164นางสาวชไมพร สุทธิสุข
41545051200644นายวีรวัฒน์ ทองบรรเทิง
42545051200834นางสาวอำไพ จิมประจง
43545051200792นายวีรวัฒน์ โศภาพรพรหม
44545051200297นายคณิศร ธรรมนิยม
45545051200735นางสาวอภิชญา กสิกุล
46556051210194นายตระกูล มาลีเมาะ
47556051210301นางสาวบุษรา ปั้นวงศ์
48556051210467นายวินัย ซึมกระโทก
49556051210475นายวุฒิพงษ์ ธรรมรงค์
50556051210145นายฐานันดร์ รักไทย
51556051210202นายทรงศักดิ์ สิทธิวงค์
52545051200974นายวิทย์ เพ็งผ่อง