รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1576051210234นางสาววิภาพร โมกแก้ว
2555051200460นายธนพล แซ่เตียว
3555051201096นายอภิสิทธิ์ วงษ์แก้ว
4555051201393นายภัทร์ฐิตา เหลาซิต
5555051200387นายจิรายุ พิภพ
6555051200015นางสาวกนกอร บุญเพ็ชร์
7576051200284นางสาวธัญญารัตน์ เทพสันตา
8576051200326นายชัยพร ไชยวงศ์
9576051200334นางสาวธาริณี ยศะนพ
10576051200383นางสาวรัชฎาพร งามยิ่ง
11576051210143นางสาวศศิธร แก้วแสน
12576051210150นางสาวหยกฟ้า ชินเนหันหา
13576051200037นางสาวกาญจนา เฉยชู
14576051200078นายปฏิภาณ เกิดสุรสิทธิ์
15576051200094นายผดุงเกียรติ ชนะเลิศ
16576051200136นางสาวเมริน เสน่หา
17576051200144นางสาววรรณอนงค์ ตั้งดี
18576051200193นางสาวอัจฉรา ม่วงไทย
19576051210093นายนิรนัย ตุลเตมีย์
20576051210184นายกวิน แก้วยศ
21576051210390นายรัฐศาสตร์ ไกยราช
22576051210317นางสาววิยะดา งามสิงห์
23576051210267นางสาวสริษษา เดชา
24576051210259นางสาวรมณ แสงธรรมชัย
25576051210218นางสาวเปรมกมล ภูริขันติเนตร
26576051210176นายวนัฐ สมนางรอง
27576051210101นายปริวรรต ชาวนา
28576051210044นางสาวจารุวรรณ รุ่งกระจ่าง
29576051200268นางสาวจิราภรณ์ บงกชมาลี
30576051200102นางสาวไพลิน ฝอดสูงเนิน
31576051200060นางสาวเบญญา แก้วเกษ
32576051200375นางสาวกาญจนา ปานนิ่ม
33576051200235นางสาวสรันยา ปินะถา
34555051200726นางสาวนันทนัช ตระการฤกษ์
35555051200569นางสาวเบญจวรรณ ปาละวงษ์
36555051200791นางสาวพินิศยาห์ ชูเมือง
37555051200577นางสาวปิ่นแก้ว ศิริวรรณา
38555051200627นางสาวเยาวเรศ เก้าวงษ์วาน
39555051200734นางสาวบุศรัตน์ ศิลาจันทร์
40545051200917นายอโนไท ภูษณะมงคล
41555051200528นางสาวธนวรรณ บุญชู
42545051200933นายอภิสิทธิ์ ก๊กรัมย์
43555051201153นางสาวพิณทิพย์ แพทย์เจริญ
44555051200759นางสาวปริญญ์ ฝากคำ
45565051200196นางสาวนุศราภรณ์ วันโสภา
46565051201194นางสาวฐิตารีย์ แจ่มเจริญสุขศรี
47576051200086นายปัฐวี ตู่ไทยสงค์
48576051210168นางสาวอภิสรา จรัสชัยมงคล
49576051210051นางสาวชญาดา แกละพลอย
50576051210010นายธนกร มหาพิธาน
51576051210085นายนพดล แซ่อึ้ง