รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545051200800นายวีระชาติ แซ่เตี๋ย
2555051201351นายเลิศพงษ์ กตัญญู
3555051201245นางสาวสุนิษา ทองบ้านโข้ง
4555051201328นายนิตินัย ช้างยัง
5555051200312นายณัทศักย์ สีทู
6535051200231นายจิรวัฒน์ ขาวสะอาด