รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1559050500193นายภูมิพัฒน์ เกียรติจักรวาล
2559050500086นางสาวจีราวรรณ ตันติเมธานนท์
3559050500169นายณัฐพล งีสันเทียะ
4559050500011นายณัฐดนัย ปิยะวิชยานนท์