รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1549505050084นางสาวบุษยา ใจดี
2549505050142นายออมทรัพย์ พลาดิศัย
3549505050167นายสมภพ สวนธนาศิริ
4549505050233นายพลวสุ ศักดิ์ศรีคุณากร
5549505050076นางสาวอรรัตน์ เตชะพันธุกุล
6549505050100นางสาวสาวิตรี สมพงษ์
7549505050134นางสาวนัฐพร บุญชัย
8094650505041นายภูวดล นันทนิตติ
9549505059010นางสาวศุภวิญญ์ ธนศุภฤกษ์
10549505050340นายชยาภา ดวงจันทร์
110148505058252นายมาโนช หล่อวงศ์สกุล
120148505058328นางสาวเกศินี นาชัยเวียง
130148505058393นายฉัตรปกรณ์ แซ่อึ้ง
14549505050324นางสาวชนะจิตร เต็มวิภาสสิริ
15549505050357นางสาววิลาสิณี วิภาภรณ์