รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1549505050027นางสาวภัทรสุฎา มณีพันธ์
2549505050092นางสาวภคปภา แช่มเสือ
3549505050308นางสาววรัญญา ไชยคำหาญ
4094850505207นายวิสิฐ ตรีวัฒนเวศย์
50447505050099นายชัยวัฏ เหมยากร