รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1529050500519นางสาววิภาวี อยู่เย็น
2551505050130นายณัฐพจน์ ลือชาทร
3529050500311นางสาวกนกกาญจน์ ยาแก้ว
4529050500063นางสาวภัทรภรณ์ น้อยสำแดง
5529050500162นางสาวมุกดา เส็งจีน
6529050500469นายกฤษฏิ์ เกิดกอบ
7529050500477นางสาวจิราพร ฮกเซ้ง