รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1566051210029นายณรงค์ศักดิ์ กลิ่นจันทร์กลั่น
2566051210060นายสายฟ้า พุ่มสุข
3566051200103นางสาวพรพิมล จันทร์น้อย
4566051200046นางสาวจุฑามาศ ปราบพล
5566051210102นางสาวจุฑามาศ ธนากรกุล
6566051200053นายชัชวาล รุ่งโรจน์
7566051210037นางสาวณัฐธิดา แสวงนิล
8566051200467นางสาวอริสา วรรณสุศรี
9566051200293นางสาวกัลย์วชิรญาณ์ เทียนทอง
10566051200327นางสาวจุฑามณี ทองทราย
11566051200335นางสาวธนัชพร เกตุรวม
12566051200319นายจิรกิตติ์ วัฒนประภากร
13566051210045นางสาวพนิดา บานเย็น
14566051200079นายณัฐวุฒิ สท้านสุข
15566051200418นางสาวสาธิดา สามหาดไทย
16566051210250นายอารักษ์ ทรงกิจทรัพย์
17566051200087นายธีรัตม์ คณิสราพงศ์พร
18566051200137นางสาวรัตนา กอภาณุกุล
19566051210086นายกิตติเทพ ทิมจำลอง
20566051210151นายพลชัย แสงสุวรรณ
21566051200186นางสาวศรีสุดา ใจหงษ์
22566051210219นางสาววรัญญา พุ่มดอกไม้
23566051210052นายไรวินทร์ บารมีมงคลวัฒน์
24566051210094นางสาวขวัญรัศม์ สุทธิเกษมศานต์
25566051210276นางสาวสุกัญญา จอมหล้า