รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1566051210144นายธัชชัย ไทยกลาง
2566051200376นางสาวประพิมพ์พร พรหมเจริญ
3566051200426นางสาวสุจิตรา จันทนาสกุล
4566051200152นางสาววรภรณ์ นุ่นกุล
5576051200128นางสาวมลิวัลย์ มันวินา
6576051200227นายอนุกูล เหลาสา