รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1586051200234นางสาวฉัตรแก้ว เรืองศรี
2586051200051นายทวีศักดิ์ มุกสิกสวัสดิ์
3586051210084นางสาวอนงค์นาถ สวาสดิ์วงษ์
4586051210050นางสาวนุชนารถ จีระวัฒนากิจ
5586051210233นางสาวชนกสุดา ไขขุนทด
6586051210027นางสาวชลลดา จันทร์พรไพบูลย์
7586051200028นายเฉลิมชัย รอดภิรมย์
8586051200374นายนิธิศ ตั้งฐานอรุณฉาย
9576051200318นางสาวแพรวดาว หอมสุวรรณ์
10576051210192นางสาวอาทิตยาภรณ์ ทรงจำรอง
11565051201202นางสาวมลธิรา จิวสุวรรณ
12565051201152นางสาวปาริชาติ บาททอง
13586051200119นางสาวพิไลวรรณ โพธิ์สวัสดิ์
14586051200291นายณัฐวุฒิ มีสำโรง
15586051200135นายพิษณุ แดงดี
16586051200168นางสาวศรัณยาพร ศรีทาน้อย
17586051200036นางสาวชัญญานุช เอี่ยมสอาด
18586051210159นายพงศ์นรัศร์ ศิริกาญจณ์
19586051200044นางสาวฐิติกาญจน์ มะปัญญา
20586051200085นายนัทธพงศ์ เกษละคร
21586051200333นายธิพล โตเดช
22586051210241นางสาวรวิวรรณ เถื่อนคำ
23586051200010นางสาวกุลดา ชูเดช
24565051200097นางสาวเดือนเพ็ญ วนะรุจิ
25586051210142นางสาวปรมา แก้วจินดา
26565051201111นายธนภูมิ ศีลสมบูรณ์
27565051201186นายภาคีนัย ธนกิจดำรง
28565051201103นายณัฐพงศ์ ว่องไวทวีวงศ์
29565051201087นายศรัณยู ดำคชรัตน์
30565051201178นายปวรุตม์ อินทรักษา
31565051201145นายอรรณพ แดงสี
32565051200980นายสุทธิพงษ์ ฟองนวล
33565051200949นางสาววราภรณ์ เทวินรัมย์
34565051200964นายวิทวัช ทองโสภณ
35565051200972นางสาวสาริณี แปลนาค
36565051200840นายพรเทพ เต็มภูมิสุข
37566051210169นายพันภพ ตาไว
38565051200360นายคุณากร นามเรือง
39565051200931นางสาวลลิตา กุลเกตุ
40565051201012นายอภินัทธ์ จันทร์ศรี
41565051200394นายชนกานต์ สามา
42566051210193นางสาวรุ่งฤทัย ศรีม่วง
43565051201046นางสาวปทุมมาศ อรรถกฤษณ์
44565051200907นายมนตรี สีรัตน์
45565051200261นางสาวชลิตา กระแสโท
46565051200493นางสาวบุญญานุช คูณคำ
47565051201004นายสุวศิลป์ วิริยะนรอนันต์
48565051200634นายสุรัตน์ อรรคสุทธิกุล
49565051200691นางสาวอมรรัตน์ เศษลือ
50565051200550นางสาวรัติภรณ์ วรรณพันธ์
51565051200758นายประเสริฐ ไชยสัตย์
52565051200717นางสาวอักษราภัค ทีฑศิริกุลชัย
53565051200543นายรัฏพันธุ์ เหลืองรังษี
54565051200154นายธีธัช วันพรประเสริฐ
55565051200766นางสาวปัทมาภรณ์ ภิรมย์ปักษา
56565051200162นายธีรเมศร์ จำปาทุม
57565051200105นายทวีทอง วิวัฒนขจรสุข
58565051200279นายณัฐชัย เนติธรรมากร
59565051200030นางสาวขวัญฤดี เพ็งจันทร์
60565051200626นางสาวสุธิดา พลายเถื่อน
61565051200238นายพงศกร วิชาศรี
62565051200519นางสาวภัทรภร กิตติรักษา
63565051200253นางสาวพิชชานันท์ ธนินพัฒนรัตน์
64565051200725นางสาวอัจฉรา จันทน
65565051200675นายอภิวัฒน์ โลเกต
66565051200667นางสาวอภิญญา เปลื้องเจริญ
67565051200659นางสาวอธิกา ดาบรัมย์
68565051200063นางสาวชมพูนุช สินสำรวย
69565051200055นายชนาธิป ชูศรี
70565051200089นายชัยวัฒน์ ญาณพจน์
71586051200275นายณัฐพงษ์ จันทร์แสง
72586051200440นางสาวนิภาพร พลรัตน์
73586051200150นายวิทยา แจ้งเอี่ยม