รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149502104095นายทศพร มงคลศุภนิมิต
249502104442นายเอกพันธ์ ทวีเหลือ
349502104046นางสาวขวัญชนก ยิ้มทรัพย์
449502104335นายสิทธิชัย จิระพันธ์
549502104194นายพงศ์ธร คงอำนวยศักดิ์
649502104228นายพีรชัย แสงจันทร์
750502100048นางสาวเจนจิรา อุตสาหวณิช
850502100105นายณัฐดนัย พิพัฒน์ภักดีเดช
950502100162นางสาวณัฐสินี เขตคง
1050502100253นางสาวนริศรา รุ่งประชาเดช
1150502100287นางสาวนิภาพร เกษร
1250502100345นายพจน์ พึ่งล้อม
1350502100386นางสาวพิมพ์พร ไผ่เฉลิม
1450502100329นางสาวเปรมฤทัย ภูอมรเลิศ
1550502100055นายชญานิน ไหวพริบ
1650502100097นายณรงค์กฤษฎ์ สารบูรณ์
1750502100139นายณัฐพล เทศรอด
1850502100154นายณัฐวัช บุญจรัสวงศ์
1950502100170นายทรงศักดิ์ แซ่ตั้ง
2050502100212นายธนะวัฒน์ ปิ่นรัตน์
2150502100311นายปรมะ ฉัฐโชติกร
2250502100469นายมนตรี พุกแก้ว
2350502100717นางสาวสุภาภรณ์ อ่อนสัมพันธ์
2450502100725นางสาวสุภารัตน์ สุวรรณ
2550502100741นายอธิติ งามสมชาติ
2650502100758นายกรกฏ บุญอยู่ถาวร
2750502100238นายธีรยุทธ์ จะโนภาษ
2850502100261นายนัฐพล อมรรัตนาศิริ
2950502100519นางสาวลัคนา จุมี
3050502100535นางสาววรณัฐ พหลแพทย์
3150502100568นางสาววิลาวัณย์ อังศุกุลธร
3250502100618นายสถาพร จับจิตต์
3350502100642นายสิริวุฒิ มเหศักดิ์
3450502100683นางสาวสุนิสา อวยพร
3550502100766นายอนุชา เนียมเกิด
3650502100782นางสาวอภิระวี เสริมสกุลวัฒน์
3750502100394นายพิรติ จันประภา
3850502100832นางสาวเอมมิกา เชนชีวะชาติ
3950502100410นางสาวภานรินทร์ ศรีชมชื่น
4050502100113นางสาวณัฐนันท์ พวงแสงเพ็ญ
4150502100774นางสาวอโนทยา เสริมสกุลวัฒน์
4250502100477นายรณวิทย์ แช่มสวัสดิ์
4350502100501นางสาวลลิตา แสงทอง
4450502100550นางสาววารุณี พึ่งวร
4550502100592นายศุภโชค หล่อประสงค์สุข
4650502100600นายศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติ
4750502100634นายสันติ ศิริสุขชัยวุฒิ
4850502100667นางสาวสุธีรา ยศแก้ว
4950502100014นางสาวกาญจน์สิริ เรืองโชติ
5050502100030นายจักรี ทรัพย์อนันต์
5150502100824นายอัฐพล สังข์แดง
5250502100022นายจักรพันธ์ แสงเสม
5350502100295นางสาวเบญจมาศ ภัคโชค
5450502100147นางสาวณัฐวรา คงนิลมณี
5550502100451นายภูริ ไวยเนตร