รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149502104137นางสาวธีจนันท์ ธนะรุ่ง
250502100444นายภูเบศวร์ แสนเสาร์
3094851310023นายอิสระ คล้ายวรรณ
4515021000051นางสาวธณัฐฐา เรียนนันใจ
5515021000085นางสาวสมบูรณ์ คุณสมบัติ
6515021000135นายบัญชา ศิริมาตย์
7515021000523นายฐิติพงษ์ ภูมิโคกรักษ์
8515021000200นางสาววิริญจ์ วงค์รักษาศิลป์
9515021000234นายภูวดล จันตะ
10515021000630นายภาสวุฒิ วงษ์อ่อน
11515021000283นายวุฒิชัย แซ่เอี้ยว
12515021000358นางสาวมนทิรา นพศรี
13515021000721นายราชสิทธิ์ เจริญศิริ
14515021000333นายบุญทอง ฐิติรัตนวงศ์
15515021000655นายมนูญ แวมประชา
16515021000317นายณัฏฐพงษ์ รัตนสุวรรณ
17515021000275นายภูบดินทร์ รอดน้อย
18515021000598นางสาววีระยา กลับใจ
19515021000416นายนิกร ขามกอง
20515021000424นายชลวิศิษฐ์ ราษีบุษย์
21515021000507นางสาวสุกานดา คิดตะรักษ์
22515021000648นายอภิโชค ขันติสุวรรณ
23515021000176นายบัณฑิต ตรีวิบูลย์
24515021000515นางสาวสุชาดา จารณะ
25515021000572นายดิศรินทร์ คงอนันต์
26515021000127นายนรวัฒน์ เกตุแก้ว
27515021000754นายศุภวัฒน์ ตันตระสุวรรณ
28515021000036นางสาวฮุสนา ซำซูดิน
29515021000457นางสาวฐิตินันท์ ศิริคันธานนท์
30515021000077นางสาวฐิติรัตน์ จิตมาตย์
31515021000341นางสาวณัฐดาพร แซ่ท้ง
32515021000762นายปัญญา จันคำ
33515021000101นางสาวชนกภรณ์ วันเพ็ญ
34515021000267นางสาวสุพัตรา ดวงพร
35515021000473นางสาวสุพัตรา ลุนพันธ์