รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515021000143นางสาวสุลักขณา มงคลจันทร์เมธี
2515021000531นางสาวสุวารี ศรีแสง
3515021000614นายสง่าพล กอประเสริฐถาวร
4515021000622นายโรมฤทธิ์ พู่นิยม
5525021000043นายสุภสัณห์ บุญปรีชา
6525021000241นายธเนศ ตั้งตรงสกุลดี
7515021000564นางสาวชลิตา วงษ์ภักดี
8525021000456นายสุวิจักขณ์ เอกชัยมงคลเลิศ
9525021000555นายอนุวัฒน์ ปลอดโปร่ง
10525021000548นายกิตติคุณ ศรพรหม
11525021000027นายปรียพันธ์ ชัยวงค์
12525021000373นายสุภชาญ บัณฑิตเจริญ
13525021000191นายวชิรศักดิ์ เจียมจิตพลชัย
14525021000845นายนฤภร เหมะสุทธิ์
15525021001017นางสาวกนกวรรณ แซ่เอี้ยว
16525021000506นางสาวกัลยา คำลอย
17525021000902นายพิสิษฐ์ เตรียมเพชร
18525021000597นางสาววรรณพร สายศักดิ์
19525021000654นายทรงวุฒิ อุนะรัตน์
20525021000696นางสาวชนัญญา พั้ววงศ์
21525021000266นายนวพงศ์ อ้นจรูญ
22525021000217นายทรงวิทย์ ด้วงคง
23525021000340นายเสกสรร สีทา
24525021000753นายพัฒน์กุล พิพัฒน์ภักดีเดช
25525021000472นางสาวอรอุมา บุญอ่อน
26525021000365นางสาววิภานันท์ มาสอน
27525021000589นางสาวนฤมล สุขขัง
28525021000779นายอัครพงษ์ นาคเปลื้อง
29525021000290นางสาวแสงระวี ฉายาขจรเกียรติ
30525021000977นางสาววนาลี ดีมาก
31525021000639นายพลวัฒน์ ดีมาก
32525021000142นางสาวพันนิภา บวบทอง
33525021000647นายณัฐกิตติ์ สีทั่วนอก
34525021000225นายกฤษฎิ์ บุญเอี่ยม
35525021000910นายจักรพล เจริญกสิกร