รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525021000928นายชอบณรงค์ ศรีวิชา
2525021000969นายภูวดล เทพจินดา
3525021000449นางสาวจิราพร แผ่นหิน
4525021000944นายยุวธีร์ งานรุ่งเรือง
5525021000233นายเสถียร นาคศุภรังษี
6525021000431นางสาวกุสุมา เริงจินดา
7535021000059นางสาวชนินาถ เส้งโสต
8535021000786นายพงศ์ภัค รัตนพงศ์ภักดี
9535021000315นายก่อเกียรติ เธียรวัฒนานนท์
10535021000695นายสพล จงอร่ามรุ่งเรือง
11535021000604นางสาวสุชาดา ลือสมุทร
12535021000877นายอนุชิต อินทรยง
13535021000349นางสาวชนิกานต์ ศรีเลขะรัตน์
14535021000828นางสาววนิดา เกษร
15535021000554นางสาววัลลภา นรินทร์
16535021000778นายเอกราช บุญราช
17535021000539นางสาววรรณภา อัยราชธนารักษ์
18535021000364นางสาวดลพร โมทนาลัย
19535021000836นายสมบูรณ์ ศิริรัตนฉัตร
20535021000406นางสาวธัญจิรา สำราญพงษ์
21535021000273นายปัณณวิชญ์ อรุณยิ่งมงคล
22535021000802นายพุฒิพงษ์ ปุราทะกัง
23535021000323นางสาวจงรัก เนรัตน์บางแก้ว
24535021000513นางสาวมิรันตี เอี่ยมสอาด
25535021000141นายฐนพงศ์ อ่ำขวัญยืน
26535021000760นายอิศรา แอ๊ดสกุล
27535021000299นางสาวพีราภรณ์ ปัญญาว่อง
28535021000281นายพัชรกฤษณ์ ไพรวรรณ์
29535021000109นางสาวธีรารัตน์ สำราญพิศ
30525021000480นางสาวปนัดดา เรืองสุวรรณ์
31525021000720นางสาวรัตน์เกล้า โพธิ์งาม
32525021000282นายพลวัต ปิยะนันทสมดี
33535021000398นายธนันธร ธรานุวงศ์
34535021000570นางสาววีรัตน์ เลี่ยมทอง
35535021000596นางสาวอนัตตา ใสสอาด
36525021000357นายกฤติน ศรีสวัสดิ์พงศ์
37535021000703นายสุรเชษฎ์ ประกายมุข
38535021000737นางสาวอัมภิกา อ้นสะอาด
39535021000869นางสาวสุธาวรรณ คงสุวรรณ
40535021000422นายพงศกร พฤกษ์ไพรผดุง
41535021000240นางสาวธัญชนก คำเจริญ
42535021000380นายทรงสิทธิ สวรรค์กสิกร
43535021000414นายนวพล ตันเตชะสา
44535021000042นางสาวเจษฎาภรณ์ ดวงจันทร์โคตร
45535021000851นายสิทธินนท์ สิงหนสาย