รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535021000265นายปรุฬห์ สวยสุขวิชา
2525021000795นายวิทวัส เฟื่องฟู
3545021000017นางสาวกนกรัตน์ สาครรัศมี
4545021000504นางสาวพัธรวัลย์ แซ่เฮ้ง
5545021000561นางสาววนิดา เลาะลาเมาะ
6545021000900นางสาววัชราภรณ์ มะศิริ
7545021000793นายพงศ์พิทูร อภิวัฒิจุฑานนท์
8545021000835นายรุจน์ วังรุ่งอรุณ
9545021000876นายวุฒิพล วัฒนาศิริธนวงษ์
10545021000728นายสมเกียรติ จะงาม
11545021000660นายอภิศิษฎ์ รุ่งทรัพย์สิน
12545021000967นางสาวสุปรีชา มโนมัธยา
13545021000421นายจิตธิศักดิ์ กาญจนธนัง
14545021000884นายสันติ หิรัญจารุ
15545021000454นายชัยปภัส แก้วประดิษฐ์
16545021000637นางสาวสิริลักษณ์ เจนสมุทร
17545021000496นายปณิธาน ชะอุ่ม
18545021000892นางสาวสุรีมาศ แก้วโอ่ง
19545021000157นายนาทดนัย กริ่มยิ้ม
20545021000082นางสาวชนิดา ขันคามโภชก์
21545021000405นายประกฤษฎิ์ ทรัพย์เจริญชัย
22545021000389นายนฤพันธ์ แสงแก้ว
23545021000603นางสาวศิริภรณ์ อิ่มพร
24545021000090นางสาวณัฐกานต์ สิทธิชูรักษ์
25545021000397นางสาวนฤมล นุชประเสริฐ
26545021000264นางสาวพิชญ์สินี สุรินธรรม
27545021001049นางสาวรุจิรา จันทร์สุข
28545021000173นายปิยพงศ์ คล่องบรรจง
29545021000322นายณัฐกันต์ แพร่จันทร์ศรี
30545021000926นางสาวศรัญญา ไชยนาม
31545021000462นายณัฐวุฒิ ขจัดโจร
32545021000934นางสาวศรัณญา สิริวร
33545021000868นายวีรชัย บุญฤทธิ์
34545021000314นายณัฏฐ์ สระบัว
35545021000587นางสาววิภาวี วิมานนินทร์
36545021000819นายภคินธร บุญชู
37545021000132นางสาวนงลักษณ์ ต๊ะสาริกา
38545021000710นางสาวศิวพร แท่นอุดมศักดิ์
39545021001056นายวสันต์ ดีกรุ่น