รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555021000610นางสาวหนึ่งฤทัย เตี๋ยมนา
2555021000677นายพชร เกษมรัตน์
3555021000214นางสาวเนตรน้ำทิพย์ นาคทั่ง
4555021000107นายธนชัย ตรงเจริญศักดิ์
5555021000339นายกฤษฎา พัวพิทักษ์สิริกุล
6555021000362นายเฉลิมชัย ศักดาจันทรา
7555021000446นางสาวนีร ตระการธนะสุข
8555021000958นายอานิตย์ มุสิกมาศ
9555021000909นายอัครพัชร์ อภิพัฒน์สิริ
10555021000933นายสุภเดช จิตทวีโรจน์
11555021000156นายพงศธร กิตติสุนทร
12545021000470นายธิติเทพ รุนไพรัตน์
13545021001031นางสาวรุ้งทอง แซ่เล้า
14525021000936นางสาวปฏิญญา อึ้งเลิศตระกูล
15565021000858นางสาวจิตติมา จิรัญไพบูลย์
16555021000057นางสาวฉัตรสุดา แก้วแกมกาญจน์
17565021000593นายสหรัตน์ แสงอุบล
18565021000734นายศิริวัฒน์ ธนทนงกุล
19565021000742นายสรัล นาคศุภรังษี
20565021000585นายศราวุฒิ คลังภูเขียว
21565021000676นายยุทธนา เนียมอ่ำ
22555021000594นางสาวสุภารัศมิ์ รัศมีวงศ์
23555021000685นางสาวภัทรมล ไชยหงษา
24555021000271นายทนุพงศ์ เพิ่มทวีสันติสุข
25555021000768นางสาวมนัญญา ฉิมพงษ์
26555021000313นายสุรเดช เกตุคล้าย
27555021000792นายวิษณุ พวงลำเจียก
28555021000248นายชานนท์ แสงจันทร์
29555021000867นางสาวพิมพ์รัตน์ วงศ์เดือน
30565021000700นางสาวสุพัตรา ชาวสมุทร
31565021000197นางสาวนิตสรา ทองจันทร์
32565021000601นางสาวสุทธิดา แซ่ตั้ง
33565021000122นายเบญจรงค์ ศรีดี
34565021000775นางสาวสิริยากร สังฆรักษ์
35565021000262นายชยพัทธ์ วิศวเมธากุล
36565021000304นายธนเดช เลิศวุฒิการย์
37565021000833นายภูวณัฐ์ พัชรจิรบูลย์
38565021000866นางสาวพิมพ์นภา แสงจันทร์
39565021000445นายวรพล สุขสมกิจ
40565021000353นางสาวอรทัย มีสกุล