รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150802111042นางสาวสมพร ติยะศรี
250802111059นางสาวเสาวภา แสนอินกูร