รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1528021110051นางสาวชนิตา ชายกวด
2528021110010นางสาวจิราพร ทองแย้ม
3528021110028นายปริยากร ยิ้มวัฒนอดุลย์
4528021110036นางสาวรติมาศ บุญล้อม