รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506128013นางสาวกังสดาล สวนสอน
249506128054นางสาวจิตรลดา เลี่ยนเตี๊ยะ
349506128096นางสาวจุรีพร ผิวสุข
449506128112นางสาวเฉลิมขวัญ ชัชวาลแสง
549506128161นางสาวฐาปนี เทพบุตร
649506128443นางสาวภูริตา อ้นอยู่
749506128484นางสาววรรณิศา บุญรอด
849506128518นางสาววราทิพย์ สิงหะดี
949506128625นายสุกิจ ขำเปรื่องเดช
1049506128666นางสาวสุพัตรา จงจิตร
1149506128716นางสาวเสาวณีย์ วาจาสิทธิ์
1249506128781นางสาวเอมอร ศรีดีเอี่ยม
1349506128294นางสาวเนติภา รุ่งโรจน์
1449506128245นางสาวนนทกานต์ กานต์สกลโกศล
1549506128773นางสาวอุทุมพร อัมพรพิพัฒน์
1649506128260นางสาวนิศารัตน์ ศักดิ์บูรณาเพชร
1749506128278นางสาวนิสิตา รอดกันภัย
1849506128203นางสาวทศพร คำภูวงษ์
1949506128419นายพลสิทธิ์ น้อยพานิช
2049506128252นางสาวนฤมล บัวสมศรี
2149506128393นางสาวพรพิมล สีเงินทาบ
2249506128344นางสาวปวีณา ม่วงสีไพล
2349506128401นางสาวพรสุดา พงศ์บุญตา
2449506128468นายรณฤทธิ์ สินธุมาลย์
2549506128500นางสาววรลักษณ์ ขำเนตร
2649506128526นางสาววราภรณ์ ลีลากีรติกุล
2749506128609นางสาวสิรินุช ปโยนิธิธำรง
2849506128724นางสาวเสาวลักษณ์ เห็นเหตุ
2949506128765นางสาวอริยา บัวสาคร
3049506128039นางสาวกุสุมา เต็มลักขณาสิริ
3149506128088นางสาวจุติมา ราชเจริญ
3249506128104นางสาวเจนจิรา ผิวพราม
3349506128146นางสาวชาริณี มาตย์วิเศษ
3449506128153นางสาวชาริยา ยิ้มแย้ม
3549506128229นางสาวธนิตา กล่อมเกลี้ยง
3649506128583นางสาวสลิลทิพย์ พวงสุวรรณ
3749506128690นายสุรวีร์ วิจิตรธวัชชัย
3849506128740นางสาวอรพินท์ แก้วเนตร์