รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506128708นายสุรสิทธิ์ สงวนทรัพย์
249506128534นายศราวุฒิ สุพรรณชาติ
349506128732นายอภิชาติ นุ่มศรี
450506120414นางสาวเพ็ญนภา คงวุฒิ
550506120448นางสาวยุวรินทร์ สุทธิพงศ์พาณิช
650506120489นายวงศ์วริศ เล็กวงษ์เดิม
750506120513นางสาววรัญญา พรพินนท์
850506120638นางสาวสาธิยา เกตุสุข
950506120703นางสาวอนุธิดา สมบูรณ์
1050506120737นางสาวอรวรรณ ทองเรือง
1150506120794นางสาวอิสรีย์ บริพิศ
1250506120174นายธนชัย จิวะวรเกียรติ
1350506120281นางสาวปิ่นกาญจน์ เดชะวิทยาธร
1450506120539นางสาววลีพร ขวัญเจริญสุข
1550506120604นางสาวศิริรัตน์ ชุ่มเชื้อ
1650506120083นางสาวจุติมา คล้ายจันทร์
1750506120141นายณัฐพงษ์ แซ่ลิ้ม
1850506120182นายธนัช สงวนเกียรติสุข
1950506120299นางสาวผกาทิพย์ สงธาดา
2050506120331นางสาวพรรณผกา นาคะโว
2150506120349นางสาวพัชรี น้อยกมล
2250506120745นางสาวอรอุมา ศรีมหาพรม
2350506120497นางสาววนาลี โทนพิทักษ์
2450506120026นายกฤษดา แสนเมือง
2550506120075นางสาวจิฬาภรณ์ วงษ์วิลา
2650506120158นายณัฐวุฒิ ทัดแพร
2750506120208นางสาวนฤมล มาลัยรักษ์
2850506120786นางสาวอาทิตยา บาลไทยสงค์
2950506120406นางสาวพิสมัย เศิกศิริ
3050506120471นางสาวลัลตรา ต.สุวรรณ
3150506120547นางสาววารุณี ผิวงาม
3250506120455นางสาวรวิตา จุฑาจันทร์
3350506120323นางสาวพรนิภา พุ่มสาลี
3450506120372นางสาวพิมลพรรณ ศรีวิชัย
3550506120760นางสาวอรุณี ทองมนต์
3650506120752นางสาวอรอุมา อักษรณรงค์
3750506120505นางสาววนิดา สาสิงห์
3850506120364นางสาวพิงนภา พิสุทธิ์
3950506120356นางสาวพัชรีภรณ์ ปุกไธสง
4050506120166นายแทนรัก ศาตะมาน
4150506120273นางสาวปัทมา ปานเจริญ