รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515061200033นางสาวจริยา กิ้มซิ้ว
2515061200173นางสาวณิชาภัทร อินทรีย์
3515061200470นางสาวสุจิตรา แก้วหอม
4515061200611นางสาวอาภัสรีย์ ตงมั่นคง
550506120091นางสาวจุฬารัตน์ พรมชินวงศ์
6515061200272นางสาวพัชรา เขาแก่ง
7515061200280นางสาวกษมพร ห่วงเทศ
8515061200306นางสาวพิมพ์ประภา ดวงจันทร์แจ่มฟ้า
9515061200728นางสาวฐิติกานต์ ฦาชา
10515061200488นางสาวณัฐชา ศรีสุข
11515061200553นางสาวสุกัญญา รัตนสกุลชาติ
12515061200504นางสาวลีลาวดี วุ่นบัว
13515061200298นางสาวสุณิสา หนูมา
14515061200520นางสาวสมหญิง บัววัด
15515061200447นายธีรภัทร์ สิทธิรุ่ง
16515061200413นางสาวชนิดา โคตรพรม
17515061200256นางสาวชนันธร งามเกษมสุข
18515061200058นางสาวจันจิรา จับใจ
19515061200207นางสาววรปรีย์ เย็นเป็นสุข
20515061200140นางสาวกฤตพร ศูลกิจ
21515061200132นางสาวจินต์ชุตา จรรยาวิจิตร์
22515061200678นางสาวสรินนา บัวเผื่อนหอม
23515061200587นางสาวพรทิพย์ เสริมวิวัฒน์วงศ์
24515061200199นางสาวพัชราภรณ์ ประภาสโนบล
25515061200082นางสาวชลธิชา แจ้งแสง
26515061200595นางสาวกรณิกา คำก้อน
27515061200736นางสาวยุภาพร ธำรงค์จตุพงษ์
28515061200124นางสาวนงลักษณ์ อรรถพูลทรัพย์
29515061200090นางสาวศิริกานดา ธรรมสาลี
30525061200487นางสาวพันธิตรา เอี่ยมชัยมงคล