รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515061200561นางสาวสุพัชศร พูลพิมะ
2515061200512นางสาวพิมพ์ชนก ศรีพิมพ์มาตย์
3525061200016นายประพันธ์ กังรวมบุตร
4525061200099นางสาวจิราภรณ์ บุรกูล
5525061200628นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์ปฐวี
6525061200644นางสาวขวัญอนงค์ ชื่นสุวรรณ
7525061200909นางสาวสุชาดา ลิ้มธีรโชติ
8525061200321นายสุพจน์ เลิศทัศนะพร
9525061201006นางสาวพรชนก เอโกบล
10525061200107นางสาวธัญญารัตน์ เรียงรวบ
11525061200172นางสาวธนาภรณ์ แซ่เล้า
12525061200289นางสาวณัฐสุดา ศรีกนก
13525061200495นายพงศธร เปี่ยมทองคำ
14525061200487นางสาวพันธิตรา เอี่ยมชัยมงคล
15525061200891นางสาวชินธาดา นพพนามาศ
16525061200750นางสาวอติพร ฤทธิ์งาม
17525061200354นางสาวปิยวดี ประกายรุ่งรัศมี
18525061200032นางสาวธนภัทร ศรีนาค
19525061200313นางสาวชนิดา ฤกษ์ใหม่
20525061200271นางสาวปิยะวรรณ ล้อแก้วมณี
21525061200958นางสาวดาริกา นิ่มอนงค์
22525061200420นางสาวรณิดา ปั้นมณี
23525061200305นางสาวธิภาพร ขจรไชยา
24525061200339นางสาวสุนิดา ปาดสี
25525061200347นางสาวณัฐพร เกิดลิบ
26525061200230นางสาวสิริมา ไชยมี
27525061200552นางสาววิจิตรา หนูเผือก
28525061200461นางสาวกัณฑมาศ แซ่เฮ้ง
29525061200198นางสาวรุ่งทิวา สารันต์
30525061200917นางสาวจุฑาพร ญาณแก้ว
31525061200057นางสาวนวกมล ไข่มุกข์
32525061200560นางสาววรรณิตา ตั้งศิริทรัพย์
33525061200966นายอธิวัฒน์ พลแก้ว