รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515061200686นายปราโมทย์ ไตรหัตถทรัพย์
2515061200322นายธีรเดช ปิ่นปัทมเรขา
3515061200017นางสาววิภาภรณ์ จีนทอง
4515061200744นางสาวรุ่งทิพย์ บูชาพันธ์
5525061200826นางสาวสุมณฑา เรืองศิลป์
6525061200834นางสาวธิดารัตน์ คำจะ
7525061200941นางสาวศิริรัตน์ บานชื่น
8525061200784นางสาวสุนิสา พุ่มไสว
9525061200636นายสรศักย์ ปิ่นประไพพงศ์
10535061200536นางสาววรรณวิภา คงตลุง
11535061200148นางสาวมนัญญา บุญมา
12525061200768นายวรุฒ สุวรรณรัตน์
13535061200262นางสาวกรรชิชา เจาะล้ำลึก
14535061200205นางสาวธนัชชา นาคขำ
15535061200643นางสาวภณินภัค อุชุเสถียรพันธุ์
16535061200239นางสาวนฤมล ใจเผื่อแผ่
17535061200288นางสาวจีรนันท์ ไวยครุฑธี
18535061200734นายสุพจน์ สุภาพงษ์
19535061200064นางสาวธันยา แก้วศิลา
20535061200684นางสาววริษา ตระการฤกษ์
21535061200676นางสาวมาลินี ศฤงคารชยธวัช
22535061200312นางสาวณัฐกานต์ เดชเสถียร
23535061200254นางสาวปัญวพร เหล็กจีน
24535061200296นางสาวจุไรรัตน์ คุ้มแจ้ง
25535061200718นายสง่า สารสมัคร
26535061200361นางสาวปฐมาภรณ์ ทองเงิน
27535061200270นางสาวกวิสรา นาคสัมปุรณะ