รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545061200238นางสาวเกวลิน สังข์รอด
2545061200279นายธนากร มองโพธิ์
3545061200089นางสาวฐิติรัตน์ ทรรพวสุ
4545061200402นางสาวดวงหทัย โยมญาติ
5545061200881นางสาวมณีรัตน์ จันทรสุข
6545061200469นางสาวณัฐชยา มั่นคง
7545061200477นายธนเสฏฐ์ รัตนประพิศ
8545061200493นางสาวบุญเกิด จันทร์ขำ
9545061200501นางสาวพรวิภา ถาวรเรืองวุฒิ
10545061200659นางสาวสุนิสา จิตรบูรณ์
11545061200790นางสาวศิศิรา ชูติธร
12545061200956นางสาวอรอนงค์ บุญผาย
13545061200899นางสาวมนฤทัย อุไรแข
14545061200428นางสาวทิพธิดา หมื่นศรี
15545061200535นางสาวพิชญา โพธิกัณหะ
16545061200253นางสาวจุฑามาศ ฆารพันธุ์
17545061200600นายศราวุธ เวียงคำ
18545061200485นางสาวธนาวรรณ ธีระวรรณ
19545061200865นางสาวศุภรัตน์ เย็นสิน
20545061200980นางสาวศิริพร สุริย์แสง
21545061200873นางสาวเบญจวรรณ มีเย็น
22545061201020นางสาวสุภาพร พันธุ์กุหลาบ
23545061200741นางสาววรรณวิภา อยู่นุช
24545061200451นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์พรหมคุณ
25545061200022นายเกษม คงเม่น
26545061200709นางสาวพรรณนิดา มณีฉาย
27545061200444นางสาวจุฑามาศ กุลเกษ
28545061200683นางสาวอลิษา ลิ้มอังนุรักษ์
29545061200931นางสาวสุภาวรรณ เวียงนาค
30545061200774นายศรายุทธ จำปาเรือง
31545061200220นางสาวกิตติยา แสงฉาน
32545061201012นางสาวณภัคมน แก้วเถาว์
33545061200048นางสาวจรรยาพร ทองศิริ
34545061200972นางสาวอารีรัตน์ ฟองกาวี