รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมสำรวจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10447504110175นายวรพงษ์ ฟักแย้ม
20448504110066นางสาวจิรพรรณ ราชมะโรง
30447504110043นายชนะ เข็มณรงค์
40448504110199นายวรวุฒิ สืบเหตุ
50448504110264นางสาวจินตภาส์ พงศ์สุทธิศรัทธา
60448504110314นายสุรศักดิ์ บางท่าไม้
70448504110348นายอภิชา เจตมงคลชัย
80448504110371นายอำนาจ ดำรงจิตราสุข