รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมสำรวจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150504110219นายพิทวัส วรประสงค์
2516041110029นายพัชรพล สุพล
3516041110045นายสิทธิพงษ์ มั่นยืน
4516041110136นายสยาม โพธิ์เกิด
550504110300นายศรายุทธ ลิ้มน้ำคำ
6516041110086นายศุภชัย วัดศรีพะเนา
7516041110052นายนิพล อนุราช
8516041110359นายไตรเทพ ระบือพิณ
9516041110144นางสาวกุสุมา สังข์เสน
10516041110078นายรุ่งโรจน์ ตั้งตรงไพโรจน์
11516041110276นายชัยพร ประเสริฐสิน
12516041110011นายสัมฤทธิ์ ศรีปริวาทิน
1349504110088นางสาวฐาปนี บุญประโคน
1450504110193นางสาวพัชราภรณ์ จันทร
1550504110276นายวรวุฒิ จิตเจริญดี
1650504110342นางสาวสุนารี โพธิ์เงิน
1750504110243นายรณ จันทะเลิศ
1850504110367นายอิศรา ชมจันทร์
1950504110078นายณัฐพล คงนนท์
2050504110144นายปริญญา น้อยนวล
21515041100188นายสิทธิพงศ์ พึ่งวงษ์
22515041100303นายเชาวลิต บุตรเสน
23515041100014นางสาวจารุวรรณ จันทร์เนียม
24515041100170นายธนาวุฒิ เฮ้าชัยภูมิ
25515041100261นายยศกร ทองสาร
26515041100386นายณัฐพงษ์ ลามสระน้อย
27515041100121นายศุภกร ธนาไพศาลสุข