รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมสำรวจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150504110110นายธีรพงษ์ นามพรม
250504110151นายปิยะพงษ์ ชูรอด
3515041100048นายพรชัย สุกิน
4515041100055นายศศิพงศ์ วังอินทร์
50448504110082นางสาวณิชพร เทียนทอง
650504110060นางสาวฐิติพร เลิศวรายุทธ์
750504110334นางสาวสุทธิวรรณ กมลรักษ์
8515041100352นางสาวป่านแก้ว สุวรรณรุ่งโรจน์
9516041110037นางสาวสุภาพร รุ่งเรือง
10515041100436นายสิทธิชัย หมั่นมุ่งกิจ
1150504110292นายวัฒนพงษ์ วีระโสภณ
1250504110094นางสาวธาริณี มูสิกะ
13515041100394นางสาวยอดเกศ เครือพิมน
14515041100311นายวุฒิศักดิ์ มากพริ้ม
15525041100021นางสาววราภรณ์ บุญคล้าย
16525041100328นายพีรณัฐ ประคองแก้ว
17525041100278นายธวัชชัย กาศวิเศษ
18515041100030นายทรงพล พานิชเจริญนาน
19515041100063นายภานุพันธ์ มงคลรัศมีโรจน์
20515041100337นางสาววิภารัตน์ รูปงาม
21525041100443นายมรกต แท่งมณี
22525041100344นายจักรกฤษณ์ วงศ์สมุทร
23525041100468นายธวัชพงศ์ กระจ่างจิต
24525041100419นางสาวพนิดา งามศัพท์
25525041100104นางสาวทัตวรรณ หลั่งทิม
26525041100096นายปฐมพงษ์ พลีจัตตุ
27525041100161นางสาวพรพิมล เทพชนะ
28525041100286นายสิทธิวุธ เนียมขำ