รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมสำรวจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555040100193นายนัฐพล จิตร์บรรจง
2555040100896นายภคพณ ขำวิไล
3555040100979นายสหภาพ หันชะนา
4535041100137นายมาโนชญ์ ดุเหว่า
5565040100853นางสาวนันทวัน ปึงสมบูรณ์
6565040100861นายวรุฬธนา รุจิประภากุล
7565040100374นายนครชัย บุญเพชร์
8565040101133นางสาวอุษา พิสุทธาดามงคล
9565040101232นายสถาพร วอนวัฒนา
10565040101240นายเสฏฐวุฒิ จันทโกมุท
11555040100664นายอานนท์ แดงเครือ