รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา วิศวกรรมสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448504050130นายเทอดทูน สุวรกุล
20448504050189นางสาวนิศารัตน์ ตั้งฤทัยวรรณ
30448604050071นายชัยวัฒน์ งิ้วจีน
40448504050346นางสาวศศิพร นันทภูษิตานนท์
50448504050403นายสุขสันต์ แดงสาร
60448604050428นายเอก ดิษฐเจริญ
749607180046นางสาวธัญญรัตน์ บวรชัยเต็มสิริ
849507180146นางสาวพนิดา หนูขาว
949507180153นางสาวเพียงตะวัน ฤทธิ์แก้ว
1049507180179นางสาวยุพิน เมฆฉาย
1149507180245นายศิลา แก้วชมเชย
1249507180203นางสาววรรณิฌา รักไทย
1349507180211นายวริโย ชูเสียงแจ้ว
1449507180104นางสาวนิศารัตน์ ศิลปพินิจ
1549507180195นายวรภัทร รัศมี
1649607180277นายวุฒินันท์ งามศิริ
1749607180285นายศิริพล อรุณฉาย
1849607180335นายสำราญ สมวงศ์ทวีชัย
1949607180426นางสาวอารีย์พร จุกกะแจะ
2049507180237นางสาววัลษิตา หอมหวล
2149507180252นายสมบูรณ์ ยรรยงสติมั่น
2249507180278นางสาวสุดาทิพย์ แหยมสกุล
2349507180294นายอดิศักดิ์ ทองคงอ่วม
2449507180328นายอัจฉรา โมครัตน์
2549507180047นางสาวชไมพร เกตุรัตน์
2649507180070นายทวีศักดิ์ ตันติพนาทิพย์
2749507180088นางสาวนวลจันทร์ เนื่องไชยลี
2849507180112นายบุญพอ ชูแก้ว
2950607180044นายไกรษร แก้วจันทร์
3050607180242นายภานุพันธ์ นุชเล็ก
3150607180366นายสุนทร ฤกษ์โอรส